/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Utbildar efter yrkesroll

Utbildar efter yrkesroll

Trafik på en väg

På Scania i Södertälje sker utbildningen av medarbetarna systematiskt efter vilken roll de har. Scania har också valt att lägga till egna delar där det behövs för att utbildningen bättre ska passa verksamheten.

Henrik Braatz jobbar som senior loss prevention engineer på Scania i Södertälje vilket innebär att det är hans jobb att dra upp riktlinjer för och stötta företagets arbete med brandskydd.

– Vi har en ganska spretig organisation med ett antal produktionsenheter med mellan 500 och 4 000 anställda vilket gör att varje enhet nästan är som ett stort företag i sig.

Varje enhetschef ansvarar för att organisera brandskyddet inom sin enhet. Normalt sett använder man sig av en eller flera brandskyddskoordinatorer för att hantera brandsäkerheten.

– De ägnar allt mellan 25 till 100 procent av sin arbetstid åt detta uppdrag. Det är viktigt att enhetschefen har förtroende för personen eftersom det är en ansvarsposition och därför får de utse sin egen organisation, säger Henrik Braatz. I många fall ingår brandskyddskoordinatorerna även i organisationen för föreståndare för brandfarliga varor. Det innebär att de också måste ha utbildning i klassning av brandfarliga varor och explosiv atmosfär så att de kan beställa konsulttjänster och fungera som verksamhetens experter vid dessa arbeten och vid riskbedömningar.

Grundupplägget är att brandskyddskoordinatorerna ska ha gått brandskyddsledarutbildningen. Eftersom Scania skiljer på brandskyddskoordinatorer och föreståndare för brandfarlig vara kan det vara flera personer som delar på brandskyddsansvaret på enheten.

– Vi försöker skräddarsy efter verksamhet, säger Henrik Braatz. IT har till exempel brandtekniskt ganska enkla anläggningar med undantag för serverrummen där det finns speciella släcksystem. Då kan andra kombinationer av utbildningar vara mer lämpliga.

Utbildning sker systematiskt

Oavsett arbetsuppgifter ska alla anställda på en produktionsenhet gå den fyra timmar långa interna brandskyddsutbildningen som sedan repeteras vart femte år. Den kan sedan byggas på med ytterligare utbildningar i till exempel ATEX och brandfarliga varor, Heta Arbeten eller mer avancerade brandsläckningsutbildningar.

Säkerhetsavdelningen tog för några år sedan fram rollbeskrivningar för de som arbetar med brand och brandfarliga varor i organisation. Här beskrivs syfte, vad som ska uppnås och vilka utbildningssteg som ingår i respektive roll inklusive interna utbildningar.

– Det såg ungefär likadant ut tidigare, skillnaden nu är att det sker mer systematiskt och inte längre handlar om att välja utbildning själv. Jag tror inte på punktinsatser i form av kampanjutbildningar vid ett tillfälle utan vi måste tänka kontinuerligt, långsiktigt och repeterbart även om det sker i egen regi, säger Henrik Braatz.

Ju bredare utbildningarna är och ju mer frekventa desto smidigare måste upplägg och tillgänglighet vara, och ju mer komplext ämne desto större blir kraven på utbildningsinnehållet. Därför har Scania valt att lägga till egna delar där det behövs för att utbildningen bättre ska passa verksamheten.

– Vi har också tre webbutbildningar. Den första är en repetitionsutbildning som bygger på Brandskyddsföreningens allmänna brandutbildning som ges vart femte år för de som arbetar i kontorsverksamhet. Den fungerar rätt bra eftersom det är en grupp som behöver påminnas samtidigt som komplexiteten i riskerna är ganska låg, säger Henrik Braatz.

Den andra är en ganska komplex utbildning i ATEX. Grundutbildningen vänder sig till operatörer och bygger på blended learning. Efter webbutbildningen på en timme där de teoretiska och gemensamma delarna gås igenom följer föreståndaren i den aktuella verksamheten med till personens arbetsplats där man tillsammans går igenom hur det ser ut rent praktiskt.

– Den tredje webbutbildningen bygger på rapid e-learning. Den vänder sig till dem som både ska gå Heta Arbeten och vår grundutbildning i brand. Eftersom vi upptäckte att utbildningarna var ganska lika lyfte vi helt enkelt ut de delar i vår utbildning som saknas i Heta Arbeten som de får lära sig här istället så slipper de gå dubbelt.

Börja från grunden

Scania har också börjat jobba mer och mer med kompetensmatriser på enheterna där arbetsrollen bestämmer vilken utbildning som krävs och när. Syftet med matriserna är att se till att alla får den utbildning de behöver vilket till exempel kan innebära mindre utbildning för kontorspersonal och mer för produktionspersonal.

– Svårigheten med att ha så många varianter kan ibland vara att veta vilken målgrupp man tillhör. Meningen är att brandskyddskoordinatorerna ska ta de frågorna i första hand.

Henrik Braatz tips till andra som vill börja arbeta mer systematiskt med utbildning är att börja med att titta på vilka behov som finns, vilken typ av verksamhet det handlar om och vilka händelser som kan inträffa.

– Börja med en grundutbildning och bygg sedan på efterhand och behov. Själv tror jag inte på att enbart försöka förebygga bränder eftersom det alltid finns ett antal händelser som vi inte kommer klara av att förhindra. Mitt mål är att vi ska ha en robust organisation som jobbar både förebyggande och ha en bra beredskap när bränder inträffar.

Text: Karin Wandrell
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-02-26

Se även