/ Räddningstjänst

Räddningstjänst

Samtliga kommunala räddningstjänster i Sverige har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning att utföra akut restvärderäddning.

Avtalet innebär att räddningstjänsten förbinder sig att utföra akut restvärderäddning efter alla bränder och vattenskador på och i sannolikt försäkrad byggnad, där behov finns.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten underrätta ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som räddningsinsatsen har avsett om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Den akuta restvärderäddningen initieras av räddningsledaren på skadeplatsen, under eller i direkt anslutning till räddningsinsatsen.

Räddningstjänsten ansvarar även för att aktivera restvärdeledare via SOS Alarm vid behov av mer fortsatt restvärderäddning samt vid trafik-, gods-, och miljöskador.