/ Kommun

Kommun

Två restvärdeledare samtalar med olycksdrabbad person

Samhället sparar varje år enorma belopp tack vare Restvärderäddning vid olyckor. Restvärdeledarna kan bland annat samordna och sanera vid olyckor samt undersöka bakomliggande orsaker till en olycka eller förorening, med hjälp av stödet från våra experter på plats kan kommuner utnyttja samhällets resurser på bästa sätt.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har i uppdrag att minimera konsekvenserna av olyckor och larmas via SOS Alarm i samverkan med räddningstjänsten främst av tre anledningar: Hantera miljöskada, möjliggöra framkomlig väg genom bärgning samt rädda gods. Restvärderäddning är en samhällsnyttig samverkan som årligen sparar enorma belopp för samhället. Samarbetet med RVR utesluter inte andra alternativ som kommuner har. Det bör istället ses som en extra möjlighet att överväga beroende på typen av händelse.

Expertis och nätverk

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning bidrar till en hållbar och sammanhållen skadehanteringskedja inom bland annat trafik- och miljöolyckor. Miljörestvärdeledare har funnits i snart 20 år och har under dessa år samlat på sig stor kunskap och ett välutvecklat kontaktnät för att hjälpa kommuner andra skadedrabbade dygnet runt.

Förutom att samordna och sanera erbjuds möjligheter för kommuner att minska kostnader genom att undersöka de bakomliggande orsakerna till olyckor och föroreningar. Dessutom kan miljörestvärdeledaren aktivera kommunens egna resurser så de nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt i skadehanteringen.

"Restvärderäddning underlättar och ger ett mervärde för de drabbade, samhället och samarbetsparterna." – Sveriges Kommuner och Regioner

Nyttan i uppdraget 

Miljöolyckor är allvarliga händelser som kan få långsiktiga konsekvenser för naturen, människan och samhället. Det kan röra sig om utsläpp av farliga ämnen, förorening av vatten eller mark och andra omständigheter som kan skada miljön. Kommunerna står inför en rad utmaningar när de försöker hantera miljöolyckor. Det råder brist på resurser, begränsad budget och personal samt tillgång till nödvändig utrustning, vilket kan göra det svårt att hantera större miljöolyckor. Dessutom finns en brist på kunskap och expertis, exempelvis gällande miljöfarliga ämnen som är involverade eller komplexa miljölagar som måste följas.

En miljörestvärdeledare kan vara en ovärderlig tillgång för en kommun vid hantering av miljöolyckor. Genom att ha en expert på plats som agerar snabbt och har ett starkt nätverk kan kommunen få det stöd som behövs för att utnyttja samhällets resurser på bästa sätt. Detta möjliggör också för miljöinspektören att fullt ut koncentrera sig på tillsynsarbetet.

Informationsblad om Om Restvärderäddning, för kommuner (pdf)

Se även