Föreningens mål

Målen för Brandskyddsföreningen Södermanland är:

  • att underlätta för länets invånare att undvika brand samt att egera rätt vid brand och andra olyckor

  • att lämna myndigheter, samfälligheter, institutioner, organisationer, företag och enskilda, råd och upplysningar beträffande brandskydd  samt lämplig och avpassad organisation och utrustning

  • att anordna och/eller medverka vid kurser och konferenser för brandpersonal, för anställda inom näringslivet och för andra samhällsgrupper i länet

  • att  samverka med Brandskyddsföreningen Sverige