Mål och regional strategi för AG Skåne – Sakområde Skydd och Säkerhet

Långsiktiga mål för AG Skåne – Sakområde Skydd och Säkerhet

  • Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel till år 2020, referensperiod genomsnittet 2008–2010.
  • Antalet bostadsbränder där räddningstjänsten är involverad ska halveras till 2020, referensperiod genomsnitt 2008–2010.
  • Verka för att andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka i enlighet med rekommendationen. 

För att uppnå dessa mål har tre regionala strategier satts upp

  • Alla bostäder i Skåne ska ha minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där personer sover.
  • Detta kan vi åstadkomma bland annat genom att arbeta med fastighetsägare, samverkan med socialförvaltningen eller motsvarande och informations­kampanjer.
  • Särskild uppmärksamhet, baserat på en lokal riskbild, ska ägnas utsatta grupper i Skåne.
  • Detta uppnår vi bland annat genom samverkan med socialförvaltningen eller motsvarande och övriga kommunala förvaltningar.
  • Alla som bor eller vistas i Skåne ska ha förmåga att kunna förebygga och agera vid brand.

Detta uppnår vi exempelvis genom utbildning, informationskampanjer, samverkan med övriga kommunala förvaltningar och åtgärder efter insats. 

Handlingsplan 2017

Handlingsplanen för 2017 beskriver de aktiviteter som ska genomföras under året, dels av arbetsgruppen och dels för räddningstjänsterna.
Ladda ner handlingsplanen här

Aktivitetskatalogen

Aktivitetskatalogen är framtagen av räddningstjänsterna i Skåne samt Brandskyddsföreningen Skåne. Den är tänkt som en inspirationskälla för kommuner i deras förebyggande arbete för att minska antal personer som omkommer i bostadsbränder. I katalogen går det att hitta exempel på hur andra kommuner har arbetat med frågan. 

Läs aktivitetskatalogen
Läs Bilaga A
Läs Bilaga B
Läs Bilaga C-F

Från AG Skåne 

Workshop 2016
Presentation
Rapporterade händelser LBE-LSO 2006–2014 (Thomas Gell)

Workshop 2015
Minnesanteckningar - Myndighetsutövning
Minnesanteckningar - Äldresäkerhet

Skånegemensam rekommendation – för ett tryggt och säkert hem

Med en regional strategi som grund har Skånes räddningstjänster gjort en gemensam satsning för att för att få ner antalet bostadsbränder och därmed också antalet dödsbränder. Strategin vilar på en bred överenskommelse om en ny gemensam rekommendation kring vad ett säkert och tryggt boende bör ha samt aktiviteter för att nå ut med rekommendationen till medborgarna.
Till rekommendationen