/ LBK-pärmen

LBK-pärmen

LBK:s rekommendationer och övrig information finns i LBK-pärmen. LBK-pärmen bygger på ett abonnemang- och lösbladssystem som gör att materialet kan hållas aktuellt.

I foldern Förebygg brand och rädda djur – ditt ansvar kan du läsa om LBK:s rekommendationer.

Du kan läsa mer om respektive flik i menyn till höger eller ladda ner flikarna direkt nedan.

Flik 1 Allmänt

Flik 2 Systematiskt brandskyddsarbete

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd

Flik 4 Uppvärmning och torkning

Flik 5 Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Flik 6 Inomgårdsutrustning

Flik 7 Heta Arbeten
-  SBF HA-012:1 Hästskoning – Heta Arbeten®
-  Bilaga 1 - 7.2 Hästskoning, exempel ver 170926.docx
-  
SBF HA-015:1 Hornbränning – Heta Arbeten®

Flik 8 Motordrivna fordon

Flik 9 Brandrisker

Flik 9.4 Förebygga skogsbrand

Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning

Flik 11 Förvaring av bränslen

Flik 12 LBK-godkännanden

Flik 13 Informationsmaterial

Reviderade regler för hållning hundar och katter från Jordbruksverket

Brandskyddsföreningen, tillsammans med Lantbrukets Brandskyddskommitté, har besvarat en remiss om den nya föreskriften för hästhållning som ska ersätta den befintliga L102 JSVFS 2008:5.

Vi anser att 3 kap 21 § behöver kompletteras med nivåer för brandskyddet.

Funktionsbaserade regler fungerar bra under förutsättning att det finns en tydlig nivå på de funktionskrav som ska uppfyllas. Om sådan nivå saknas uppstår många olika tolkningar om vad som ska uppnås vilket för en hund- och kattstalls-ägare kan innebära stora svårigheter att veta vad som är rätt. Om nivåer saknas behövs det hänvisning till någon vägledning som anger lämpliga nivåer.

Läs hela remissvaret (pdf)
Läs Jordbruksverkets föreskriftsförslag L102 remiss 2019-02-07 (pdf)
Läs Jordbruksverkets konsekvensutredning angående L 102 remiss (pdf)