/ Om utbildningen

Om utbildningen

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandsäkerheten. Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag och ger såväl breda som djupgående kunskaper.

Om utbildningen

Brandskyddsledare är vår mest omfattande brandskyddsutbildning framtagen för att tillgodose organisationers behov av fördjupad kompetens inom såväl byggnadstekniskt som organisatoriskt brandskydd.

Denna gedigna utbildning innefattar totalt fem veckor lärarledd undervisning under ett läsår, vilket kompletteras av egna studier, uppgifter samt projekt.

Utbildningen är utformad för att främja inlärning och samtidigt kunna genomföras parallellt med ordinarie arbete. Det pedagogiska upplägget bygger på aktivt lärande, under hela utbildningen arbetar vi med verklighetsförankrade praktikfall som ger dig möjlighet att omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.

Syfte med utbildningen

Att förse organisationer och företag vars brandrisknivå p g a verksamhetens art, komplexitet eller storlek är medelhög till hög med gedigen, relevant och väl sammansatt kompetens inom brandsäkerhet.

Mål med utbildningen 

Efter genomgången utbildning har du förmåga att agera som den egna organisationens expert gällande brandskydd och självständigt axla ansvaret med att planera, organisera och följa upp brandskyddsarbetet. Utbildningen ger därtill kunskaper för att bli en bättre kravställare och beställare inom brandskydd.

Omfattning

Hela utbildningen genomförs under ett läsår och omfattar två terminer med totalt ca 200 lektionstimmar uppdelade i fem olika block. Utbildningen är anpassad för att genomföras parallellt med ordinarie arbete.

Utöver hela utbildningen är det möjligt att genomgå enstaka block, dela upp utbildningen eller påbörja utbildningen efter terminsstart.

Genomförande och möjlighet att kombinera utbildningen med arbete

Varje block kräver aktivt deltagande under en arbetsvecka på heltid, antingen i klassrum, på distans via dator eller en kombination av dessa. Det tillkommer visst eget arbete mellan blocken, så som förberedelseuppgifter och egna studier. I anslutning till block fyra och fem genomför deltagare individuella projektarbeten.

För vem?

Utbildningen passar dig som:

 • helt eller delvis ansvarar för brandskydd och/eller säkerhet inom din organisation
 • fungerar som expert eller rådgivare inom brandskydd för företag och organisationer
 • är riskingenjör eller underwriter på ett försäkringsbolag
 • är brandskyddskonsult
 • ansvarar för fastigheter eller drift

Vad innehåller utbildningen och vad lär du dig?

Utbildningens olika delar

Utbildningen är uppdelad i två delar. Del 1 har fokus på brandtekniska frågor och del 2 har fokus på organisatoriska brandskyddsfrågor. Delarna är indelade i block. Totalt består Brandskyddsledare av fem olika block med djupdykning i olika teman. Varje block motsvarar en veckas lärarledd undervisning.

Urval av innehållet i Fire Safety Technical Cycle (del 1)

 • Introduktion brandkunskap och systematiskt brandskyddsarbete
 • Lagstiftning och regelverk
 • Ledarskap och gruppdynamik
 • Praktiska brandövningar
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Larm- och släckanläggningar
 • Riskanalys och riskhantering

Efter del 1 av utbildningen ska du bland annat kunna:

 • Utforma det byggnadstekniska brandskyddet utifrån lagkraven
 • Ansvara för underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
 • Medverka i verksamhetens riskhanteringsarbete
 • Ansvara för larm- och släckinstallationer

Urval av innehållet i Fire Safety Management Cycle (del 2)

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Ansvarsfrågor och arbetsmiljö
 • Insatsplanering
 • Kontinuitetshantering och krisledning
 • Revisionsmetodik
 • Projektledning
 • Försäkring

Efter del 2 av utbildningen ska du bland annat kunna:

 • Planera, organisera och leda brandskyddsarbetet
 • Medverka i organisationens krisledningsarbete
 • Planera, genomföra och följa upp brandskyddsutbildning
 • Utföra internrevision av brandskyddsarbetet

Här kan du läsa mer om innehållet i utbildningens olika block >

Förkunskaper

Fire Safety Technical Cycle (del 1)
Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel att ha kännedom om vilka specifika brandrisker som finns i din verksamhet.

Fire Safety Management Cycle (del 2)
Inga särskilda förkunskaper krävs utöver grundläggande brandkunskaper, men det är en fördel att ha kännedom om tekniskt brandskydd och riskhantering.

Format

Distans / Klassrum

Utbildningen är hybrid vilket innebär att du får välja om du vill delta i klassrum, på distans via dator eller genom en kombination av klassrum och distans. Vissa moment kräver dock fysiskt deltagande på plats (i nuläget två dagar på block 1).

Jag är intresserad av utbildningen, men vill ha mer information!

Pris

164 700 kr exkl moms

Anmäl dig till utbildningen >