/ Om oss / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

Under året flyttade Brandskyddsföreningen fram positionerna ytterligare i rollen som ett ledande kunskapscentrum för framtidens brandsäkerhet. Vi fortsatte vårt arbete med att skapa värden för samhället och för våra samarbetspartners. I maj startades insamlingsstiftelsen Brandforsk genom ett upprop till förmån för stiftelsen. Press- och opinionsarbetet intensifierades, bland annat genom att tydligare arbeta mot samhällets systemutformare.

Ett sekel har passerat i Brandskyddsföreningens historia. Att bygga vidare på en hundraårig samhällsviktig och idébärande organisation ställer höga krav på verksamheterna inom Brandskyddsföreningen. Under 2018 har en strategisk verksamhetsinriktning fastställts för perioden 2019–2021.

Den strategiska inriktningen kan sammanfattas i tre delar:

  1. Att utifrån datadriven skadeprevention utveckla och sprida kunskap.
  2. Att ta ställning och driva opinion inom brandsäkerhetsområdet samt bygga relationer med samhällets systemutformare så att de kan bli ambassadörer för vår kunskap och våra budskap.
  3. Att bedriva en hållbar verksamhet genom att effektivisera vårt arbete att tillhandahålla normerande riktlinjer som ger certifieringsmöjligheter och tydligare koppla våra produkter och tjänster mot dessa riktlinjer.

Viktig röst i brandsäkerhetsfrågor

Under den torra sommaren 2018 tog Brandskyddsföreningen en viktig skadepreventiv roll genom att driva opinion kring eldning i skog och mark, framförallt frågan om försäljningsstopp av engångsgrillar. Vår strategi att genom opinionsbildning sprida budskapet via dagligvaruhandeln blev mycket framgångsrikt. Resultatet blev ett stort publikt genomslag samtidigt som handeln tog bort engångsgrillar ur sortimentet under de varma sommarmånaderna. Genomslaget som vi fått i media är en bekräftelse på att vårt proaktiva opinions- och pressarbete ger resultat. Under Almedalen höll vi, tillsammans med Sveriges Brandbefäl, Sveriges Brandkonsultförening och Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap ett välbesökt seminarium om Grenfell Tower-katastrofen. Utifrån våra gemensamma erfarenheter uppmärksammades vilka behov som finns kring utvecklingen av byggreglerna för brandskydd.

Forskningsresultat om bränder

Under hösten avslutades ett omfattande forskningsprojekt ”Brandsäkerhet i bostäder” som finansierats och koordinerats av MSB och Brandforsk. Resultaten visar bland annat att det finns en stark koppling mellan social utsatthet och personskador vid bränder. Sammantaget kommer forskningsresultaten att vara ett betydelsefullt underlag för Brandskyddsföreningens utveckling av skadepreventionsstrategin för att hantera bostadsbränder. Idé- och innovationstävlingen Brinnovation har växt fram i kölvattnet av forskningsresultaten. Tävlingen lanseras 2019 i syfte att lyfta innovationer som minskar skador på liv, hälsa och egendom vid bostadsbränder.

Under 2018 stiftade Brandskyddsföreningen Sverige insamlingsstiftelsen Brandforsk och i maj genomfördes ett upprop till förmån för stiftelsen. Insamlingsstiftelsen Brandforsks ändamål är att samla in medel för att initiera och bekosta forskning samt kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet. Den ideella föreningen Brandforsk kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet parallellt med insamlingsstiftelsen fram till föreningen Brandforsks årsstämma i maj 2019. Därefter planeras verksamheten att överföras till insamlingsstiftelsen.

Samarbete är nyckeln

Avgörande framgångsfaktorer för Brandskyddsföreningen Sverige är vårt nätverksbaserade, kundnära och gränsöverskridande arbete. Samarbete är nyckeln för att kunna hantera samhällets brandsäkerhetsutmaningar. Genom att ingå i nätverk blir den gemensamma hävstångskraften större än om varje aktör arbetat enskilt och tillsammans kan vi göra skillnad.

”Samarbete är nyckeln för att ta sig an utmaningar på brandsäkerhetsområdet"

Samarbeten med och bidragen från försäkringsbolagen skapar grunden för vårt långsiktiga och uthålliga arbete med skadeprevention inom brandsäkerhetsområdet. Det möjliggör också för tydliga tekniska krav inom brandsäkerhetsområdet och därmed möjlighet för konkurrensneutralitet inom området.

Medlemskap med nya möjligheter

Strukturen på medlemskapet i Brandskyddsföreningen har ibland upplevts som otydligt, vilket lett till ett arbete med förenkling av medlemskapet. På föreningsstämman i maj 2018 beslutades att medlemskapet knyts till medlemmens organisationsnummer. Det innebär att ett medlemskap och en medlemsavgift omfattar alla arbetsställen med samma organisationsnummer inom en organisation. Den här förändringen öppnar nu upp för ett intensifierat arbete med att utveckla värdet av och möjligheterna med medlemskapet i Brandskyddsföreningen.

Från och med innevarande år har Brandskyddsföreningen bedrivit och utvecklat sitt värdeskapande arbete i 100 år. Det 100-åriga perspektivet gör att jag just nu känner mig extra ödmjuk inför vårt arbete. Vår strävan framöver är att våra medlemmar och vår omvärld ser Brandskyddsföreningen som en stark och kompetent aktör att arbeta tillsammans med för att göra Sverige brandsäkrare.

Anders Bergqvist
generalsekreterare Brandskyddsföreningen