/ Om oss / Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2017

Under 2017 befäste vi ytterligare vår roll som en allmännyttig, oberoende organisation som baserar vår verksamhet på kunskap.

Vi fortsatte till exempel att stärka vår utbildningsverksamhet, beslutade att inrätta en Forskarskola inom brandsäkerhetsområdet och intensifierade vårt press- och opinionsarbete. Vi driver nu på för att få till stånd en lagstadgad tredjepartskontroll i byggprocessen. Vår nutid präglas av en snabb och innovativ teknikutveckling som går allt fortare. Utveckling kommer att innebära såväl nya möjligheter till skadepreventiva lösningar som nya potentiella brandrisker. I en allt mer komplex och rörlig omvärld behöver nya förhållningssätt till kunskap utvecklas och vår interaktion och kommunikation förändras.

Vi syns och hörs

Under 2017 gjorde vi vår röst att hörd i viktiga frågor. Brandskyddsföreningens opinionsarbete har de senaste åren varit inriktat mot brandsäkerhet i boendemiljö och vikten av brandsäkerhet i det hållbara byggandet med fokus på energiproduktion, energilagring och energianvändning. Ett intensifierat proaktivt opinions- och pressarbete under året har gett resultat med en väsentligt ökad synlighet i media som följd - och ett stort gensvar från intressenter och beslutsfattare. Nu arbetar vi intensivt för att få till stånd en lagstadgad tredjepartsgranskning av brandsäkerheten i byggprocessen och i samband med branden i Grenfell Tower har vårt ställningstagande fått stort genomslag inom den politiska styrningen.

Samarbeten som skapar värde

Brandskyddsföreningens kunskapsinriktade verksamhet vilar på tre ben; Normer, certifiering samt olika skadepreventiva produkter och tjänster, som alla är till gagn för näringsliv, samhällsaktörer, yrkesutövare och privatpersoner. Vårt skadepreventiva arbete sker ur ett brett perspektiv och utgår från visionen om ett brandsäkrare Sverige. Arbetet sker i samarbete med försäkringsbolagen vars bidrag möjliggör vårt stora opinions-, lobbying- och informationsarbete för att öka kännedomen om brandsäkerhet och lyfta frågan som ett betydande samhällsproblem. Kärnan i den skadepreventiva verksamheten bygger på att skapa gemensamma värden för både Brandskyddsföreningens intressenter och för hela samhället. För att uppnå detta sker det arbetet i samarbete med riskingenjörer, skadereglerare och experter på miljö och teknik från försäkringsbolagen, som deltar i vårt utvecklingsarbete av regelverk och normer. Bidragen från försäkringsbolagen skapar grunden för ett långsiktigt och uthålligt arbete med skadeprevention inom brandsäkerhetsområdet och möjliggör också samordning av tekniska krav inom brandsäkerhetsområdet och därmed konkurrensneutralitet inom område.

Tydlig och stark aktör

Samarbete är nyckeln för att hantera de utmaningar som vi står inför, det sker i nätverk där de inblandade får större värde än den kraft som varje enskild aktör lägger in. Ingen enskild organisation har all nödvändig kompetens, vi måste samverka för vinna-vinna effekter. Värdet skapas i gränsytorna mellan organisationer. Vår strävan framöver är att våra medlemmar och vår omvärld ser Brandskyddsföreningen som en stark och kompetent aktör som skapar framtidens brandsäkrare Sverige. Med energi, självförtroende och ett samlat och starkt varumärke i ryggen möter vi 2018 års utmaningar. 

Anders Bergqvist
Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen