SBF 1018:5 Norm Behörig ingenjör vattensprinkler

SBF 1018:5 Norm Behörig ingenjör vattensprinkler anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av vattenbaserade släcksystem.

Lämpligt utförande av ett vattensprinklersystem finns beskrivet i SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem. I SBF 120 anges bland annat att projektering ska utföras av en Behörig ingenjör vattensprinkler (BIV). I SBF 501 Regler för boendesprinklersystem, anges att BIV är en av de lämpliga nivåerna för utföraren av projektering av boendesprinklersystem. Likaså finns det hänvisningar till BIV i SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning och SBF 503 Regler för vattendimsystem.

Denna norm anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av vattenbaserade släcksystem som vattensprinkler, boendesprinkler, vattendimma och trycksatta stigarledningar. Normen anger minimikrav.

Avsikten är att en BIV ska arbeta för att aktuella system blir utförda på ett funktionsdugligt sätt i enlighet med gällande regler.

Mer information om produkten