Om Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala

Brandskyddsföreningen Stockholm-Uppsala är en medlemsförening med uppgift att inom Stockholms och Uppsala län verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö som orsakas främst av brand. Fr o m 18 maj 2021 är föreningen verksam inom både Stockholms och Uppsala län. Föreningen består av f d Brandskyddsföreningen Stockholm och Brandskyddsföreningen Uppsala län.

Föreningen bedriver och organiserar sin verksamhet i länen tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige och länens räddningstjänster.
Vår uppgift består i att genomföra rådgivning, information, utbildningar, övningar och andra aktiviteter som riktas till allmänheten, företag, myndigheter och föreningens medlemmar.
Verksamheten finansieras i huvudsak av kursverksamhet, bidrag och medlemsintäkter.