Anmälan och villkor

Till vissa utbildningar anmäler du dig med hjälp av ett webbformulär via Nerikes Brandkårs hemsida. Länk för anmälan finns i sådana fall i direkt anslutning till kursinformationen. I övrigt anmäler du dig genom att kontakta Gunnar Karlsson på tfn: 019-20 86 50.

Deltagarna bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in – så boka i god tid!

Bokning

Vill du boka upp ett helt företag/organisation/förening på en utbildning gör du detgenom att kontakta Gunnar Karlsson på tfn: 019-20 86 50.

Betalning

Avgiften för utbildningen faktureras efter genomförd utbildning.

Pris

Priserna som anges avser utbildning, eventuellt utbildningsmaterial, dokumentation, lunch och kaffe.  Samtliga priser är exklusive moms.

Avbokning

Om du avbokar din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi 50 % av avgiften. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Det gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av utbildning. I övrigt tillämpas köplagen.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför Brandskyddsföreningens kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser och ovanstående villkor.

Dokumentation

Dokumentation i form av kompendier/litteratur ingår i avgiften om inget annat sägs.

Intyg

På vissa utbildningar erhåller du ett intyg om du har varit närvarande under hela utbildningstiden.