Brandfarlig vara – mindre omfattning Norrbotten

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som ska ha erforderlig kunskap att hantera brandfarliga varor.

Målgrupp

Alla som hanterar brandfarliga varor i mindre till medelstor omfattning eller som är eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

Målsättning/syfte

Du ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap i de brandfarliga varornas egenskaper och särskilda risker. Vidare ska du också fått de kunskaper som erfordras för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom svara för företagets hantering av brandfarliga varor.

Innehåll

Brandfarliga varors egenskaper och risker, begreppen som flampunkt, termisk tändtemperatur och brännbarhetsområde, lämpliga skyddsåtgärder, aktuell lagstiftning, föreståndarens ansvar och befogenheter, kompetenskrav, tillstånd, risker, klassningar och tillsyn, hetarbeten samt organisation av brandskyddet.

Utbildningen är en heldag.