Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Redogörelsen ska skickas till kommunen. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner
  • Praktiskt handhavande av checklista

Målsättning/syfte

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Omfattning
4 timmar