/ Nyheter / Så påverkas ni av de nya elsäkerhetsföreskrifterna

Så påverkas ni av de nya elsäkerhetsföreskrifterna

Frank Johansson och Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämndens logotyp på en mapp

Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av din elanläggning. Det är vad innehavare av starkströmsanläggningar nu måste ha på plats när de nya elsäkerhetsföreskrifterna trätt i kraft. ”Vissa företag jobbar redan på detta sätt men för en del krävs det en översyn av verksamheten”. Det menar Frank Johansson, ordförande i Elektriska Nämndens Tekniska utskott.

Den 1 december 2022 trädde de nya elsäkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 i kraft. De ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2008:1-3. Elsäkerhetsverket har arbetat fram de nya föreskrifterna i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.

– Det är en anpassning av föreskrifterna till dagens lagstiftning och samhällsutveckling med uppdaterat språkbruk, uppdaterade hänvisningar till annan lagstiftning och en anpassning av reglerna utifrån den utveckling som skett i samhället, berättar Frank Johansson* som är en av de personer som suttit med i Elsäkerhetsverkets referensgrupp när förslagen arbetades fram.

Rutiner samt dokumentation krävs

Den stora förändringen handlar om att innehavaren av en starkströmsanläggning ska ha fastställda rutiner för fortlöpande kontroll samt måste dokumentera insatser och kontroller som sker för vissa anläggningstyper.

– Det finns ingen mall som följer med föreskrifterna. Konkret handlar det om att anläggningsinnehavaren vid ett tillsynsbesök eller olycka ska kunna visa upp dokumentation över de rutiner som finns, samt hur och när den fortlöpande kontrollen skett. Hur ofta kontrollerna behöver genomföras är olika i varje enskilt fall och beror på den riskbedömning som ska göras för verksamheten, förklarar Frank.

Olika delar i fortlöpande kontroll

Så vad innebär då fortlöpande kontroll? Enligt Frank kan du dela upp kontrollerna i fyra delar; daglig tillsyn, frekventa ronder, besiktning och övriga kontroller.

– När du gör en riskbedömning avgörs vilka delar som behövs och vilken frekvens som krävs. Det beror på vilken verksamhet det gäller, är det en skola eller ett hotell krävs fler kontroller än om det gäller en obemannad pumpstation i skogen, säger Frank.

Den dagliga tillsynen är den som sker av all personal som rör sig i lokalerna.

– Här är information viktig, att det finns rutiner som innefattar även kontroll av starkströmsanläggning. Det behöver vara tydligt vad medarbetarna ska titta efter och vem de ska rapportera till vid skador eller liknande. När det gäller frekventa ronder görs de av personal som inte är sakkunnig, så då krävs det checklistor för lekmän med kontrollpunkter, berättar Frank.

Viktigt att använda en auktoriserad besiktningsingenjör

En besiktning av starkströmsanläggningen bör ske ungefär vart tredje år, gäller det exempelvis en camping eller ett tivoli bör det ske inför varje säsong.

– Besiktningen bör utföras av en auktoriserad besiktningsingenjör. De har den dokumenterade kunskapen som krävs, har kunskap om äldre regelverk samt kunskap i riskbedömningsmetodik, säger Frank.

Deras sakkunskap på ingenjörsmässig nivå är viktig i sammanhanget och, det kanske allra viktigaste, är att de är opartiska, menar han.

– Jag brukar dra en parallell till bilprovningen – du skulle aldrig besiktiga din bil hos din verkstad. På samma sätt är det viktigt att den som utför besiktningen inte har en jävsituation, utöver att personen såklart behöver den spetskompetens som krävs för att utföra besiktningen korrekt. Den sista delen av den fortlöpande kontrollen, övriga kontroller, gäller kontroller av högspänningsställverk, transformatorer, funktionsprovning av jordfelsbrytare, funktionsprovning av nödbelysning, termografering samt jordtagsmätning med mera.

Behöver ha dokumentationen tillgänglig

Oavsett hur ofta verksamhetens starkströmsanläggning kräver någon form av kontroll, så innebär de nya föreskrifterna att innehavaren av anläggningen måste dokumentera både rutiner och genomförda kontroller när de sker.

– Det krävs mätprotokoll, besiktningsprotokoll samt ett aktuellt dokument över hur rutinerna ser ut för att följa föreskrifterna. Vid ett tillsynsbesök behöver innehavaren ha detta tillgängligt för att kunna visa upp, sammanfattar Frank. För den som känner att de nya föreskrifterna känns övermäktiga och innehavaren inte vet var den ska börja, vill Frank skicka med ett råd:

– Ta hjälp! Genom Brandskyddsföreningen och Elektriska Nämndens tjänster får ni tillgång till cirka 230 besiktningsingenjörer runt om i landet som som erbjuder hjälp och stöd med både process, verktyg och dokumentation. Om ni anlitar en auktoriserad besiktningsingenjör kan ni även känna er trygga i att allt blir korrekt utfört och enligt föreskrifterna.

Mer information

Läs mer om innehavarens ansvar och ta del av Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2022:3.

Se även våra frågor och svar om fortlöpande kontroll, ELSÄK-FS 2022:3.

Hjälp dina medarbetare att kontrollera elanläggningen. Vår Checklista för kontroll av elanläggningar – Lekmän hjälper er att ha koll.


*Frank Johansson var ordförande i Elektriska Nämndens Tekniska utskott fram till årsskiftet 2022/2023.

Publicerad: 2022-12-01

Se även