/ LBK:s rekommendationer 3 och 10 reviderade

LBK:s rekommendationer 3 och 10 reviderade

För att bidra till god brandsäkerhet tar Lantbrukets brandskyddskommitté fram rekommendationer med verksamhetsanpassade brandskyddslösningar för lantbruk och hästverksamhet. Nu har rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd och rekommendation 10 Brandlarm och släckutrustning uppdaterats.

LBK:s rekommendation 3 innehåller krav och vägledning för brandskydd i och mellan byggnader, med beskrivningar av bland annat utrymning av djur och skydd mot brandspridning mellan byggnader. LBK:s rekommendation 10 beskriver utformning av brandlarm i djurstall och andra lantbruksmiljöer och krav på släckutrustning, så som antal och placering av handbrandsläckare. 

Förtydligande om regler och kravställare 

I de nya utgåvorna förtydligas relationen mellan LBK:s rekommendationer och andra lagar och regler. LBK:s rekommendationer fokuserar på djurskydd och egendomsskydd, så att den som driver lantbruk eller hästverksamhet får ett robust brandskydd i sin verksamhet.  

I allmänna råd i Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter står det att man bör följa LBK:s rekommendationer för flertalet typer av djurstall, vilket betyder att brandskyddslösningarna som finns i LBK:s rekommendationer är ett sätt att uppfylla de brandskyddskraven.  

Det är också viktigt att känna till att Boverkets byggregler (BBR) även gäller för byggnader i lantbruket. I vissa delar av LBK:s rekommendationer finns kraven från byggreglerna inskrivna eller refererade till, men alla krav finns inte med. En byggnad som inte kräver bygglov eller anmälan, som ofta är fallet för lantbrukets ekonomibyggnader, kontrolleras sällan av myndigheter. Det är då den som bygger eller bygger om som ansvarar för att alla kraven ändå uppfylls.  

Försäkringsbolag som försäkrar lantbruk och hästverksamhet ställer ofta krav på att brandskyddet ska utföras i enlighet med LBK:s rekommendationer. 

Andra ändringar  

Brandskydd i stora byggnader har också tydliggjorts i de nya utgåvorna. I likhet med de krav som Boverket ställer, så beskrivs att byggnader ska utformas med skydd mot omfattande brandspridning och beskriver bland annat krav på hur stor en byggnad eller en brandsektion inom en byggnad får vara. Kraven har funnits i Boverkets byggregler sedan 2011, men finns nu också inskrivna i LBK:s rekommendationer.  

Dessutom har kraven på brandlarm i de stora byggnaderna förtydligats i LBK:s rekommendation 3 och 10. Generellt ställs det krav på brandlarm i stora byggnader, så att en brand kan upptäckas så snabbt som möjligt. Förhoppningsvis kan personer på plats då släcka eller begränsa branden och larma räddningstjänsten snabbt.  

Det har också tydliggjorts att kraven på brandklassning av ytskikt i en byggnad också gäller fast inredning, till exempel stallinredning.  

Ta del av rekommendationer och ändringar 

Ändringarna i LBK:s rekommendation 3 och 10 syftar främst till att förenkla och tydliggöra krav för de som använder rekommendationerna. De uppdaterade rekommendationerna finns nu publicerade och kommer att finnas med i nästa uppdatering av LBK-pärmen. Mer information om ändringar av LBK:s rekommendation 3 och 10 och de fullständiga rekommendationerna finns på Brandskyddsföreningens hemsida.

De reviderade LBK-rekommendationerna 3 och 10 gäller från november 2021. 

Väsentliga ändringar 

Väsentliga ändringarna i rekommendation 3: 

 • Ansvar för att följa lagar och regler och LBK:s rekommendationers relation till andra lagar och regler har förtydligats. 

 • Särskild utredning har förtydligats. 

 • Krav på brandsektioner i stora byggnader har införts. 

 • Det har tydliggjorts att krav på ytskikt även gäller fast inredning. 

 • Krav på bärande konstruktioner i brandcellsgräns har förtydligats. 

 • Reviderade krav på brandlarm i djurstall.  

 • Särskilda krav på djurstall har förtydligats.    

Väsentliga ändringarna i rekommendation 10: 

 • Ansvar för att följa lagar och regler och LBK:s rekommendationers relation till andra lagar och regler har förtydligats. 

 • Utformning av brandlarmanläggning har förtydligats. 

 • Reviderade krav på brandlarm i djurstall.  

 • Särskild utredning har förtydligats. 

 • Släcksystem och släckutrustning på fordon och motorredskap har ändrats.