/ Fakta om bränder i lantbruk

Fakta om bränder i lantbruk

Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och kräver särskild uppmärksamhet. Vanliga brandorsaker är bristfälliga elinstallationer eller uppvärmningsanordningar.

Lantbruksbyggnader

Lantbruksbyggnaderna blir allt större och en brand får därför betydligt större konsekvenser än förr. Utryckningstiden till gårdar utanför tätorten är lång och det kan dröja över en halvtimme innan räddningstjänsten är framme hos dig. Därför måste du som har en gård på landsbygden vidta extra åtgärder för att kunna förebygga och släcka bränder.

Ha i åtanke att det är vanligare att bränder uppstår i äldre byggnader eftersom installationerna ofta är gamla och byggnaderna är utförda i trä. Nyare byggnader uppförs oftare helt eller delvis i obrännbara material. Många bränder börjar i angränsande lokaler till djurstall, till exempel i foderutrymmen, logar och gårdsverkstäder.

Förebygg brand och rädda djur

En allvarlig konsekvens av bränderna är att djur brinner inne. Många av dessa bränder kan begränsas med enkla medel. Det är du som ägare som har ansvaret för att begränsa brandriskerna. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter (L100 och L101) ska byggnader utformas så att det för djuren finns godtagbart skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer ligger till grund för brandförsäkrings- och brandskyddsbestämmelser. De är vägledande vid brandskyddsbesiktningar, rådgivning, projektering och länsstyrelsernas förprövning av djurskyddet samt utgör en branschpraxis i lantbruket.

Bostadsbränder

Det är även vanligt med bränder i bostadshusen på gårdarna. Det beror på att dessa ofta är äldre, att det är vanligt med vedeldning samt att de ofta har äldre elinstallationer.

Tänk på att det bör finnas minst en brandvarnare och en brandsläckare på varje våning i bostadshuset. Brandvarnarna bör vara sammankopplade, med eller utan ledningar. Ha gärna en brandfilt i köket. En utrymningsstege bör finnas från övervåningen eftersom det är vanligt att branden börjar på undervåningen och sovrummen finns på övervåningen.