/ Därför är det viktigt med brandskydd i industrin

Därför är det viktigt med brandskydd i industrin

Branfarliga varor

Hur vanliga är bränder i industrin? Vad säger lagen? Och hur kan vår verksamhet jobba förebyggande för att undvika bränder? Här får du svar på dina frågor.

Bränder i industrin är ett vanligt problem i Sverige. Under 2022 ryckte kommunal räddningstjänst ut till brand och brandtillbud i industriella byggnader vid hela 1 068 tillfällen, enligt MSB:s statistik. I industriella miljöer hanteras brandfarliga och explosiva varor dagligen, så som lättantändliga vätskor och gaser. Om en brandfarlig vara exempelvis kommer i kontakt med ett brännbart material, eller om gasolflaskor förvaras oaktsamt, kan det leda till en omfattande brand eller explosion.  

Även damm kan vara en explosionsrisk. I miljöer där riktigt finkornigt damm hanteras, såsom mjöl- eller sockerdamm, finns en risk att det kan ske en dammexplosion i processen eller i ventilationsrören. En sådan brand sprider sig ofta fort, med resultatet att hela anläggningen kan drabbas av branden på kort tid. 

Den industriella arbetsmiljön kräver ett omfattande systematiskt brandskyddsarbete. Alla verksamheter som hanterar större mängder brandfarlig vara måste dessutom ha ett tillstånd från kommunen och utse en eller flera föreståndare för hanteringen. Föreståndaren behöver ha kunskap om såväl regelverk och brandfarliga varors egenskaper, som själva verksamheten och anläggningen den bedrivs i. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

Det är lagstadgat att alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd.  Den som äger en byggnad och bedriver verksamhet där, bär det yttersta ansvaret för brandskyddet. I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står det att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta ska dokumenteras. Dokumentationen  bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas. 

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten också finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskyddet och dokumentationen. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten tydliggör vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i avtal.  

Brandskyddsföreningen stöttar med kunskap, normer och regelverk 

SBA i praktiken innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd. Det är viktigt att se till att det fungerar och att alla i organisationen har kunskap om brandskyddet och det material som krävs.

SBA innebär ordning och reda i brandskyddet. Man bör ha rutiner för hur, och hur ofta, olika delar av brandskyddet ska kontrolleras och säkerställa att allt fungerar som det ska.

Det är en fördel om alla anställda har tillräcklig kompetens för att kunna agera om det börjar brinna. För att göra dina medarbetare medvetna om risker och hur de minskas behövs ofta upprepade utbildnings- och informationstillfällen. På sikt leder det till minskade brandrisker. 

Brandskyddsföreningen är en helhetsleverantör inom brandskydd och vi har ett starkt fokus på kompetensutveckling inom industrin. Vi erbjuder utbildningar, konferenser och seminarier, normer och regelverk, internationell omvärldsbevakning och digitala lösningar. Allt för att du som arbetar med eller ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet ska lära dig att identifiera brandrisker i din verksamhet och få svar på dina brandskyddsfrågor. Vi vill vara en central partner och ge dig rätt kunskap och stöd i det proaktiva arbetet.

Här hittar du relevant litteratur och lämpliga utbildningar för industriella verksamheter > 

Ta del av våra digitala normer och regelverk >