/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör ska skickas per mail till oss, på särskilt fastställd blankett. Övriga relevanta handlingar ska bifogas i mailet.

Inga pappershandlingar ska skickas in till Elektriska Nämnden.

Ansökningsprocessen sker i två steg

 1. Först skickar du in en ansökan per e-post till enaukt@brandskyddsforeningen.se. Om ansökan beviljas genomför du Elektriska  Nämndens interna grundutbildningar enligt punkt 3 nedan.  I ansökningshandlingen anger du din teoretiska utbildning och din praktiska erfarenhet. 
  Ladda ner ansökan här

 2. Kompetensgodkännande beviljas av Auktorisationsutskottet efter genomgången Grundutbildning 1 i Elektriska Nämndens regi samt en grundläggande termograferingsutbildning (externt) med godkända resultat.

Krav för auktorisation

För auktorisation som besiktningsingenjör krävs:

 1. Gymnasieutbildning motsvarande minst 4-årig elkraftteknisk linje.   
  (Se ytterligare information i Anvisning A103, bilaga 1 -3.)

 2. För auktorisation som besiktningsingenjör krävs minst fem (5) års mångsidig elinstallationspraktik varav minst 3 år på industriella starkströmsanläggningar eller motsvarande. En kombination av elinstallationspraktik och andra erfarenheter på industriella starkströmsanläggningar, under minst fem år, kan också utgöra tillräcklig praktiktid.

  Kommentar:
  Andra erfarenheter enligt ovan kan till exempel utgöras av ledande befattningar inom drift och underhåll, konstruktions-, projekterings-, eller projektledaransvar.
   
 3. Grundutbildning 1 och 2 före och under prövotid (5 + 2 dagar).
   
 4. Årlig vidareutbildning (1 dag).

Ansökan om auktorisation

Ansökan ska innehålla:

 1. Sökandens namn, e-postadress, folkbokföringsadress, personnummer samt försäkran om oberoende och att lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna (CV) är korrekta.

 2. Curriculum Vitae (CV) innehållande teoretiska utbildningar och praktisk erfarenhet av industriella starkströmsanläggningar.

 3. Styrkta examensbevis inklusive slutbetyg.

I din ansökan förbinder du dig att

 • lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna är sanna uppgifter och döljer inte sanningen (osann försäkran)
 • bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de villkor som gäller för auktorisation som besiktningsingenjör
 • följa Elektriska Nämndens gällande instruktioner och anvisningar
 • inte besiktiga objekt som jag inte har tillräcklig kompetens för
 • jag äger för besiktningsverksamheten erforderlig fysisk och psykisk hälsa
 • jag inte genom anställning eller på annat sätt kan komma i beroendeställning till försäkringstagaren
 • jag inte utför besiktningsuppdrag där jävsförhållanden kan förekomma, se exempel i anvisning A103 bilaga 4, samt
 • när auktorisationen inte längre är gällande, makulera auktorisationsintyg och fotolegitimationen.

För verksamhetsår 1 erläggs ingen serviceavgift då man under detta år betalar utbildningskostnader för Grundutbildning 1 och 2. 

Serviceavgiften är ett halvt prisbasbelopp och betalas årligen i förskott inför varje verksamhetsår med start inför verksamhetsår 2.

Välkommen med din ansökan till: enaukt@brandskyddsforeningen.se

Till ovanstående e-post kan du också ställa frågor kring auktorisation.