/ Besiktningsingenjör / Auktorisation / Ansökan om auktorisation

Ansökan om auktorisation

Så här gör du för att ansöka om att bli besiktningsingenjör:

 1. Säkerställ tillräckliga förkunskaper, både teoretiska och praktiska,  för att fortsätta din ansökan, se A103.
 2. Skicka in en ansökan, enligt formuläret nedan, med handlingar som styrker dina kunskaper.
 3. Ansökan behandlas av auktorisationsutskottet som meddelar utfall inom några veckor.
 4. Vid godkänd ansökan kallas du till en 5 dagars grundutbildning i Elektriska Nämndens regi, med efterföljande kunskapsprov. Grundutbildningen äger rum i Brandskyddsföreningens lokaler i Stockholm. Saknar du en grundläggande utbildning inom eltermografering behöver du även komplettera med det. Termograferingsutbildning erbjuds av Brandskyddsföreningen från hösten 2021 och ska minst vara enligt klass 1 Norm 1031:3 Termograför Elanläggning.
 5. Du blir auktoriserad av auktorisationsutskottet efter genomförd grundutbildning och termograferingsutbildning med godkända resultat. Du får tillgång till systemet och kan börja jobba. Auktorisationen har en prövotid på 2 år.

I din ansökan förbinder du dig :

 • att lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna är sanna uppgifter och döljer inte sanningen (osann försäkran).
 • att bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de villkor som gäller för auktorisation som besiktningsingenjör.
 • att följa Elektriska Nämndens gällande instruktioner och anvisningar.
 • att inte besiktiga objekt som jag saknar tillräcklig kompetens för.
 • att jag äger för besiktningsverksamheten erforderlig fysisk och psykisk hälsa.
 • att jag inte genom anställning eller på annat sätt kan komma i beroendeställning till försäkringstagaren.
 • att jag inte utför besiktningsuppdrag där jävsförhållanden kan förekomma, se exempel i anvisning A103, avsnitt 3.3.
 • att när auktorisationen inte längre är gällande, makulera auktorisationsintyg och fotolegitimationen.

För övriga frågor kring auktorisation, kontakta Joakim Jonsson.