Arbetsjordning och arbete på spårområde

Olyckor och bränder ger stora skador på både liv, egendom och på miljön. En korrekt hantering av en inträffad olycka kommer att minska såväl direkta som sekundära konsekvenser av olyckan.

Olyckor som inträffar på järnväg förorsakar, förutom skador på människor, fordon och miljön, även skador och hinder i järnvägstrafiken. Dessa hinder kan utgöra ytterligare fara och kan samtidigt medföra förseningar för resenärer och godstransporter. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha god förmåga inom angivna arbetsområden och förståelse för hur avbrott i spårtrafik påverkar samhället.

Mål

Utbildningen syftar till att skapa en hög säkerhet och har som mål att personal inom kommunal räddningstjänst ska få kunskap om nödvändiga säkerhetsåtgärder och om risker vid verksamhet på eller invid järnvägsanläggning. Ett samhällsekonomiskt perspektiv och intentionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på järnväg är genomgående i utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning på järnväg.

Innehåll

  1. Arbete och säkerhet på spårområde
  2. Sanering av spårområde
  3. Begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp för att kunna genomföra räddningsinsats på eller vid järnväg där det krävs
  4. Utföra spänningsprovning och arbetsjordning

Avsedd för

I första hand är utbildningen avsedd för brandbefäl ”instruktörer” inom den kommunala räddningstjänsten, som ska ha behörighet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg och utbilda brandmän i arbetsjordning av kontaktledning. Även andra som arbetar med internutbildning inom räddningstjänsten är välkomna att anmäla sig.

Upplägg

Utbildningen är indelad i tre delar:

Del 1
Webbutbildning på distans – självstudier (denna del måste vara genomförd innan del 2). Denna del är tillgänglig för all personal inom räddningstjänsten.

Del 2  
En lärarledd heldagsutbildning där teori och praktik varvas.

Del 3  
Behörighetsprov

Pris

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella kostnader för logi och resor ingår ej. Observera avbokningsvillkoren till höger.

Hämtar tillfällen