Arbetsjordning och arbete på spårområde

Olyckor och bränder orsakar stora skador i vårt samhälle, på människor egendom och miljö. En korrekt hantering av en inträffad olycka kommer att minska såväl direkta som sekundära konsekvenser av olyckan.

Olyckor på järnväg orsakar inte bara skador på människor, fordon och miljö utan även hinder i järnvägstrafiken. Dessa hinder kan innebära ytterligare fara och medföra försenade resenärer och godstransporter. Efter genomförd utbildning ska deltagarna både ha goda kunskaper om de säkerhetsåtgärder som krävs vid arbete i spårområde och förstå hur avbrott i spårtrafik påverkar samhället.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att skapa hög säkerhet i spårområde. Målet är att personal inom räddningstjänsten ska få kunskap om risker och nödvändiga säkerhetsåtgärder vid arbete på eller vid järnvägsanläggning. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning på järnväg.

Genomgående för utbildningen är ett samhällsekonomiskt perspektiv samt intentionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på järnväg.

Innehåll

  • Arbete och säkerhet på spårområde
  • Räddningsfrånkoppling och trafikstopp
  • Spänningsprovning och arbetsjordning
  • Sanering av spårområde

Avsedd för

Utbildningen är i första hand avsedd för brandbefäl inom räddningstjänsten som ska ha behörighet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg. Som behöriga ska de också kunna utbilda brandmän om riskerna vid arbete på järnväg och i att arbetsjorda kontaktledning (med hjälp av en arbetsledare).

Även andra som arbetar med internutbildning inom räddningstjänsten är välkomna att anmäla sig.

Upplägg

Utbildningen är indelad i tre delar:

Del 1

Webbutbildning på distans – självstudier (denna del måste vara genomförd innan del 2 och är tillgänglig för all personal inom räddningstjänsten)

Del 2   

Denna del består av två delar som måste bokas separat.

  1. En lärarledd teoretisk distansundervisning.
    Boka distansundervisningen på denna sida.

  2. Praktik ute på övningsplats.
    Boka praktiken separat här >

Del 3  

Behörighetsprov

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för räddningstjänstpersonal. Eventuella kostnader för logi och resor ingår ej.

Observera avbokningsvillkoren till höger.

Hämtar tillfällen