Arbetsjordning och arbete på spårområde – praktik

Tågräls

Olyckor på järnväg orsakar inte bara skador på människor, fordon och miljö utan även hinder i järnvägstrafiken. Dessa hinder kan innebära ytterligare fara och medföra försenade resenärer och godstransporter. Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om de säkerhetsåtgärder som krävs vid arbete i spårområde och förståelse för hur avbrott i spårtrafik påverkar samhället.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att skapa hög säkerhet i spårområde. Målet är att personal inom räddningstjänsten ska få kunskap om risker och nödvändiga säkerhetsåtgärder vid arbete på eller vid järnvägsanläggning. Efter avslutad utbildning ska deltagarna kunna utföra arbetsjordning av kontaktledning på järnväg.

Genomgående för utbildningen är ett samhällsekonomiskt perspektiv samt intentionen att minska konsekvenserna av olyckor och hinder på järnväg.

Innehåll

Praktisk utbildning på plats är en del av utbildningen Arbetsjordning och arbete på spårområde och är tillsammans med den separata teoretiska distansundervisningen obligatorisk för att bli behörig.

Praktikdelen är en praktisk genomgång av:

  • Arbete och säkerhet på spårområde
  • Räddningsfrånkoppling och trafikstopp
  • Spänningsprovning och arbetsjordning
  • Sanering av spårområde

Om utbildningens fyra delar

Utbildningen består av totalt fyra delar. Samtliga delar måste vara genomförda för att du ska bli registrerad och erhålla intyg som påvisar behörighet i 3 år. Läs mer om upplägget för alla delar här

Del 1

Webbutbildning (E-lärande), ska avslutas innan ditt första utbildningstillfälle, antingen teori på distans eller praktik.

Del 2   

En lärarledd teoretisk distansundervisning.
Boka den teoretiska distansundervisningen separat här

Del 3

Praktisk utbildning på plats.
Boka den praktiska utbildningen på denna sida.

Del 4 

Behörighetsprov.

Det spelar ingen roll i vilken ordning du genomför Del 2 (den teoretiska delen) och Del 3 (den praktiska delen). Du behöver dock slutföra utbildningens alla delar inom samma termin, vår eller höst.

Avsedd för

Utbildningen är i första hand avsedd för brandbefäl inom räddningstjänsten som ska ha behörighet att begära räddningsfrånkoppling och trafikstopp på järnväg. Som behöriga ska de också kunna utbilda brandmän om riskerna vid arbete på järnväg och i att arbetsjorda kontaktledning (med hjälp av en arbetsledare).

Även andra som arbetar med internutbildning inom räddningstjänsten är välkomna att anmäla sig.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri för räddningstjänstpersonal. Eventuella kostnader för logi och resor ingår ej.

Observera avbokningsvillkoren till höger.

Hämtar tillfällen