/ Vårt arbete / Medaljer och utmärkelser / Bestämmelser förtjänsttecken/medaljer

Bestämmelser förtjänsttecken/medaljer

Brandskyddsföreningen Sverige har nedanstående utmärkelsetecken instiftade.

De utdelas för att uppmärksamma och ge uppskattning till medborgare som utfört flerårigt och nitiskt arbete i räddningstjänsten eller som utfört långvarigt och allmänt erkänt arbete för bättre brandskydd främst inom landet men även internationellt. De kan också utdelas till person som utmärkt sig för mod och rådighet under räddningsarbete då människor eller djur tillföljd av brand eller annan olycka har befunnit sig i nödläge, eller till person som nedlagt långvarigt och omfattande arbete för Brandskyddsföreningens ändamål.

Endast undantagsvis och då särskilda skäl finns utdelas utmärkelsetecken till utländska medborgare bosatta utomlands.

Utmärkelsetecknen utgörs av:

 • Förtjänstmedalj i guld, åttonde storleken, instiftat 1964,
 • Förtjänstmedalj i guld, femte storleken, instiftat 1968,
 • Förtjänsttecken i guld, instiftat 1964, samt
 • Förtjänstplakett i guld, För rådigt ingripande, instiftat 1964.
   

Utseende

1. Förtjänstmedalj

Medaljen har cirkelrund form. Den präglas i åttonde och femte storleken (33 respektive 23,5 mm diameter) och är försedd med kunglig krona. Den bärs på vänstra sidan av bröstet i ett 35 mm brett högrött vattrat sidenband, på vardera sidan försett med två 2 mm breda gröna ränder med samma avstånd sinsemellan som mellan yttre randen och bandets kant.

Medaljens framsida är försedd med H M Konungens profilporträtt i relief och inskriptionen ”Carl XVI Gustaf Sveriges Konung”, samt från sidan med föreningens emblem i relief med inskriptionen ”Brandskyddsföreningen” jämte plats inom eklövskrans i relief för ingravering av mottagarens namn samt årtalet, då förtjänstmedaljen tilldelades.

2. Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet har oval form i formatet 30 x 42 mm, samt bärs på vänster sida av bröstet i ett 35 mm brett högrött vattrat sidenband, på vardera sidan försett med en 2 mm bred grön rand. Förtjänsttecknets framsida visar föreningens emblem i relief omgivet av eklövskrans i relief. Frånsidan har inskriptionen ”Brandskyddsföreningen” och plats för ingravering av mottagarens namn samt årtalet då förtjänsttecknet tilldelades.

3. Förtjänstplakett För rådigt ingripande

Förtjänstplaketten har formatet 80 x 110 mm. Framsidan visar föreningens emblem i relief och texten ”För rådigt ingripande”. 

Grunder för utdelande

1. Förtjänstmedalj

Förtjänstmedalj utdelas av Brandskyddsföreningens styrelse. Styrelsens beslut anmäls årligen för H M Konungen.

Medalj utdelas:

 • i guld (förgyllt silver) av åttonde storleken i regel för minst tjugo års synnerligen förtjänstfull riksomfattande verksamhet för räddningstjänstens utveckling eller för andra i hög grad betydelsefulla insatser för ett ”brandsäkrare Sverige”,
 • i guld (förgyllt silver) av femte storleken för synnerligen förtjänstfull verksamhet för räddningstjänsten utveckling eller för andra betydelsefulla insatser för ett ”brandsäkrare Sverige”.

2. Förtjänsttecken

Förtjänsttecken utdelas för minst tjugo års betydelsefull verksamhet inom räddningstjänsten eller i övrigt för berömvärda insatser för ett ”brandsäkrare Sverige”, eller till person som nedlagt långvarigt och omfattande arbete för Brandskyddsföreningens ändamål.

3. Förtjänstplakett För rådigt ingripande

Förtjänstplakett utdelas för mod och rådighet under räddningsarbete då människor eller djur till följd av brand eller annan olycka har befunnit sig i nödläge.

Förslag

Förslagsrätt beträffande tilldelning av medaljer och utmärkelser har:

 • ledamot och suppleant i Brandskyddsföreningens styrelse,
 • föreningens verkställande direktör, samt
 • styrelse för lokal brandskyddsförening.
   

Föreslås flera personer samtidigt ska ordningsföljden dem emellan anges.

Stor vikt ska läggas på att förtjänstmedalj av åttonde storlek är en utmärkelse som är synnerligen och särskilt eftersträvansvärd och den ska endast sparsamt utdelas. Därmed ska enbart synnerligen väl kvalificerade kandidater föreslås.

Prövning förtjänstmedaljer

Prövning av förslag till erhållande av förtjänstmedalj sker inom Brandskyddsföreningens styrelse. Alla utlåtanden beträffande förslag ska vara konfidentiella. Utlåtanden ska innehålla bestämt av- eller tillstyrkande rörande förslagna kandidater.

Förslag som ett år inte föranlett utdelande av utmärkelse, ska inte ges förnyad prövning ett kommande år, ifall inte en ny framställning har inkommit.

Registrering

Särskilt register över vilka som har tilldelats förtjänstmedalj, förtjänsttecken och förtjänstplakett ska finnas inom föreningen. I den ska noteras namn, titel och hemort för den som har tilldelats utmärkelsen, datum för styrelsens beslut, slag av utmärkelse, samt datum och plats för överlämnandet.

Överlämnande

Förtjänstmedalj, förtjänsttecken och förtjänstplakett bör överlämnas till vederbörande under högtidliga former, i regel vid brandskyddsföreningens föreningsstämma eller vid motsvarande hos regional brandskyddsförening, eller i samband med jubileum eller andra större sammankomster.

Diplom

Förtjänstmedalj och förtjänsttecken åtföljs av diplom som utfärdas av Brandskyddsföreningens generalsekreterare.

Se även