/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Välkommet med ökad tydlighet om brandfarliga gaser

Välkommet med ökad tydlighet om brandfarliga gaser

Brandfarliga varor hanteras i en tiondel av Sveriges butiker. Bland dem finns Julas 54 varuhus och Joakim Johansson, brandskyddsansvarig inom koncernen, välkomnar nya och tydligare föreskrifter om brandfarliga gaser och aerosoler.

I sortimentet på Julas varuhus finns allt från fritidsgas och svetsgastuber till alkylatbensin och olika lösningsmedel. De ingår därmed i den stora gruppen av svenska butiker som hanterar brandfarliga varor – enligt en uppskattning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, handlar det om var tionde butik. På Jula finns dessutom så stora mängder brandfarliga varor att varje varuhus måste ha tillstånd och föreståndare för hanteringen.

– För oss är brandsäkerheten väldigt viktig – det handlar om att skydda såväl kunder och medarbetare, som själva fastigheterna och butikernas försäljning. Vi har till exempel valt att utbilda och certifiera två personer i varje butik som föreståndare för brandfarlig vara, i stället för en person som är kravet. Med en ställföreträdande föreståndare säkrar vi att allt fungerar som det ska även i semestertider och vid eventuell sjukskrivning, säger Joakim Johansson, brandskyddsansvarig och säkerhetsrådgivare på Julakoncernen.

Läs mer om utbildningen Brandfarliga varor – föreståndare

Olika tolkningar

Jula har totalt 100 butiker, varav 54 finns i Sverige och resterande i Norge och Polen. I koncernen ingår också ett antal andra bolag inom bland annat fastighets- och hotellbranschen.

Joakim Johansson började arbeta på inköpsavdelningen på Julas huvudkontor i Skara 2006. Ett par år senare blev han även deltidsbrandman hos Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Hans kunskaper och intresse för brandsäkerhet ledde till att han internrekryterades till Julas säkerhetsavdelning 2012, och därefter har han bland annat utbildat sig till brandskyddsledare hos Brandskyddsföreningen.

– I dag stöttar jag hela organisationen i brandrelaterade frågor, oavsett om de gäller huvudkontoret eller centrallagret här i Skara, eller om de kommer från säkerhetsansvariga på något av landsbolagen eller andra företag i koncernen. Jag bevakar utvecklingen på brandområdet och när det kommer nya regler som rör oss arbetar jag för att sprida informationen i organisationen, berättar han.

Det gäller bland annat MSB:s nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, som publicerades i april och börjar gälla från och med den 1 augusti i år. MSB har tidigare gett ut flera föreskrifter om brandfarlig gas för att förtydliga lagkraven, men många skrevs för 20–30 år sedan. Nu har dessa uppdaterats och slagits samman.

– Det är positivt att man ser över föreskrifterna och kompletterar med handböcker. Tidigare fanns ett visst tolkningsutrymme som kunde göra det knepigt för en verksamhet som vår, som har 100 butiker och ett koncept. Det blir svårt att hålla ihop konceptet om regler tolkas olika beroende på kommun. För oss på Jula har det alltid gått bra och vi har hittat lösningar som gör alla nöjda, men det är bra med ökad tydlighet som gör att tolkningsutrymmet minskar, säger Joakim Johansson.

Enhetligt koncept

Konceptet innebär bland annat att utbudet och placeringen av brandfarliga varor ska se likadant ut i alla Julas varuhus. Vissa varor placeras på butikshyllor, upp till den maximalt tillåtna volymen, medan andra varor förvaras i brandavskiljande skåp som skyddar innehållet mot brand utifrån under en viss tid. Varje Jula-butik har tolv brandavskiljande skåp samt ett brandtekniskt avskilt utrymme för förvaringen.

– Utmaningen för oss är att exponera produkterna på ett säljande sätt samtidigt som vi möter säkerhetskraven. Skåpen blir ett komplement för att hantera våra volymer samt i områden där vi inte klarar avståndskrav till lättantändligt material samt utrymningsvägar, säger Joakim Johansson, och fortsätter:

– Skåpen använder vi bland annat till våra sprejfärger. Vi vill naturligtvis placera dem på färgavdelningen för att göra det enkelt för kunden att hitta produkterna, men på avdelningens hyllor står brandfarliga vätskor som inte ska samförvaras med brandfarliga aerosoler. Därför ställer vi upp tre likadana skåp på varje butiks färgavdelning där hela sprejsortimentet ryms – det blir både snyggt och säkert.

Beslut likt ovannämnda fattas centralt inom Jula, men till syvende och sist är det varje butiks föreståndare som ska se till att de efterlevs. Som ett stöd till de nya föreskrifterna om brandfarlig gas och aerosoler kommer MSB även att ta fram två handböcker varav en riktar sig till just butiker. När BrandSäkert intervjuar Joakim Johansson har den slutgiltiga versionen av handboken ännu inte publicerats, men hans förhoppning är att informationen ska vara lättförståelig även för butiksmedarbetare som inte har någon större kännedom om brandfarliga varor.

– Kunskapen ska finnas i hela organisationen och då kan en handbok vara ett bra stöd, men det gäller att den är tydlig så att det blir lätt att göra rätt. När syftet är så viktigt – att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador – måste det vara enkelt att följa föreskrifterna.

Läs föreskrifterna här 

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-05-27

Se även