/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Byggarbetsplatser ska bli säkrare

Byggarbetsplatser ska bli säkrare

Lars Brodin och Mattias Norin samt omslaget till Brandsäker byggarbetsplats
Till vänster: Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen, Till höger: Mattias Norling, enhetschef på Räddningstjänsten Väst

Nu släpper Brandskyddsföreningen ett nytt regelverk med en handbok och utbildning om brandskydd på byggarbetsplatser. På så sätt ska brandriskerna minska under byggtiden.

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Riskerna för brand är större när ordinarie skyddssystem inte är i drift och att det finns gott om brännbart material samtidigt som brandstiftarna är många. Därtill är kunskap och rutiner ofta bristfälliga. Nu vill Brandskyddsföreningen råda bot på det genom ett nytt regelverk.

– Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt minskar både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om de uppstår, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen samt ansvarig i framtagandet av regelverket.

I regelverket har man tagit höjd för att byggen kan se väldigt olika ut genom att möjliggöra för kravställare och utförare att själva komma överens om vilka punkter som är relevanta vid det specifika bygget.

– Kommer man överens om att en kravpunkt inte är relevant kan man ta bort den med en avvikelse. Men brandskyddet ska vara en naturlig del i projektet, säger Lars Brodin.

Stort mörkertal

Varje år inträffar cirka 40 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Samtidigt är sannolikheten stor att det finns ett stort mörkertal eftersom alla incidenter inte kräver ingripande från räddningstjänst, utan släcks av personalen på plats.

– Det är ovanligt att människor råkar illa ut, men en brand är en potentiell risk för de som arbetar där. En brand stoppar också upp byggprojektet och de leder ofta till egendomsskador och extra kostnader, säger Lars Brodin.

Att många nya byggmaterial används och att byggnaderna blir mer komplicerade gör också byggarbetsplatsen särskilt utsatt. Enligt statistiken är anlagda bränder den vanligaste brandorsaken men av de som inträffar under pågående verksamhet är det heta arbeten, ofta i kombination med lättantändlig cellplast, som är vanligast.

Handbok som förtydligar

Tidigare har det inte funnits tydliga regler för brandskyddet under byggtiden, utan man förlitade sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagen som reglerar hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Därtill fanns två rekommendationer, en som handlade om brandskydd på byggarbetsplatser, den andra om byggbodar. Men dessa var tio år gamla och efterfrågan har varit stor att få tydligare och mer utförliga krav att hänvisa till vid exempelvis upphandlingar.

Det nya regelverket har fått beteckningen SBF 505:1. Kopplat till regelverket släpper Brandskyddsföreningen också en handbok som ska fungera som ett stöd. Där regelverket kommer med kortfattade, tydliga regler, beskriver handboken i stället mer utförligt hur man ska göra för att uppfylla kraven.

Brandskyddsföreningen tar också fram ett koncept med samlat material för att de lokala Brandskyddsföreningarna runt om i landet ska kunna anordna utbildningar i det nya regelverket. Efter utbildningen får deltagarna CFPA-certifikatet ”Fire Safety during Construction Work”.

Behov av kunskap

En som ser behovet av en kunskapshöjning är Mattias Norling, enhetschef på Räddningstjänsten Väst.

– Det är viktigt att alla på en byggarbetsplats verkar riskmedvetet och har kunskap om förebyggande brandskydd, men också om hur man ingriper vid en brand på ett snabbt och effektivt sätt, säger han.

Förra våren larmades han och hans kollegor till en brand på en byggarbetsplats i Falkenberg. Där höll ett 16 våningar högt bostadshus på att byggas, men taket stod i lågor. Det var kväll och inget arbete pågick vid tidpunkten och brandorsaken är fortfarande okänd.

– Det som gjorde att branden var så svår att hantera var att alla schakt, för till exempel ventilation och avlopp, stod öppna. Det gjorde att det blev glödbränder som snabbt spred sig längre ner och det blev svårt att hantera situationen, säger Mattias Norling, som var yttre befäl och räddningsledare vid branden.

Ett annat problem som de mötte var att inget brandskydd var klart, just eftersom det var en byggnad som höll på att byggas. Till exempel var stigarledningarna inte på plats, vilket gjorde att de var tvungna att dra slang uppför hela byggnaden.

Det skulle dröja till dagen efter innan branden var under kontroll. Resultatet blev brandskador på tak och i schakten, och rökspridning i stora delar av huset.

– Brandskyddet är uppbyggt för att rädda människoliv, men det är viktigt att minimera risker även under byggtiden. Det kan handla om allt från att hålla rent på en byggarbetsplats till att arbeta förebyggande. Jag ser också gärna att byggarbetsplatser prioriterar de brandtekniska skydden så tidigt som möjligt för att minska skadorna vid en eventuell brand, säger Mattias Norling.

Beställ regelverket och handboken

Text: Lina Zommordi
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-05-27

Se även