/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Värmland / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Personal som är ansvarig för verksamheten inom företaget är också ansvarig för det systematiska brandskyddsarbete. Det gäller alla företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ansvaret är ytterst ledningens men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och personal är viktiga i sammanhanget. Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för ditt företag. Det är dessutom ett krav från lagstiftningen.

Innehåll

  • Lagstiftning
  • Vad är systematiskt brandskyddsarbete?
  • Brandförlopp och brandrisker
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Kontrollinstruktioner


Målsättning/syfte

Deltagaren ska efter genomgången kurs ha sådana kunskaper att hon/han ska kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Målgrupp

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Tid

6,5 timmar för mellanstora/små företag och förvaltningar