/ Press / Pressmeddelande / Viktig miljöinsats vid fjolårets JAS-krasch

Viktig miljöinsats av Brandskyddsföreningen vid fjolårets JAS-krasch

Restvärdeledare och bild på  ett stridsflygplan i luften
Foto JAS 39 Gripen: Ronnie Macdonald

2019.09.05. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) gjorde en betydande saneringsinsats för att begränsa spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med den stridsflygplansolycka som ägde rum i Blekinge i fjol. Det konstaterar Haverikommissionen i en ny rapport.

– Haverikommissionens rapporter har högt anseende och de rekommendationer som de ger åtföljs ofta av de myndigheter som berörs. Rapporten ger en mycket positiv bild av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, vilket är glädjande, säger Jesper Boqvist, operativ chef, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Den 21 augusti förra året kolliderade ett stridsflygplan av typen JAS 39 C Gripen med en flock fåglar vid Möljeryd i Blekinge. Piloten sköt ut sig och klarade sig utan allvarliga skador, men flygplanet totalförstördes. En brand utbröt i samband med haveriet och släcktes med hjälp av Försvarsmaktens helikoptrar. Vid haveriet förorenades marken vid olycksplatsen med hälsofarliga och miljöfarliga ämnen från flygplanet.

Flygplanet var till stor del konstruerat av kolfiberkomposit som dessutom hade brunnit. Andra ämnen som kunde vara hälsovådliga var berylliumoxid som fanns i den elektroniska utrustningen. Enligt Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun var området där haveriet inträffade dessutom ett planerat vattenskyddsområde och det var med andra ord viktigt att minimera konsekvenserna av haveriet. 

I Haverikommissionens rapport kan man läsa att man tillkallade en miljörestvärdeledare från RVR för att bistå i sanering av den förorenade marken. På inrådan av bland annat miljörestvärdeledaren täckte man över haveriplatsen med presenningar och lade ut länsor (d.v.s. absorberande material för uppsugning av utspilld olja/kemikalier) i sjöarna Älten och Horsasjön. Syftet med åtgärderna var att minska risken för spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från haveriplatsen, även vid händelse av eventuellt regn.

Positivt om RVR

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning omnämns ett flertal gånger i Haverikommissionens rapport och man är mycket positiv till miljörestvärdeledarens insats vid olyckan.

– Rapporten från Haverikommissionen visar tydligt på vikten av att arbeta snabbt och strukturerat med sanering i samband med en olycka. Ju tidigare vi involveras i räddningsarbetet, desto bättre kan vi minimera de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en katastrof, säger Jesper Boqvist.

En unik verksamhet

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning är en världsunik verksamhet som har till syfte att minska de konsekvenser och kostnader som kan uppstå till följd av en olycka. Insatserna kan bestå av sanering efter brand- och vattenskador, att rädda värdefulla föremål eller att skapa en hinderfri väg efter en trafikolycka. Syftet är att överbrygga det glapp som annars skulle kunna uppstå mellan en avslutad räddningsinsats och efterföljande åtgärder. Förra året genomfördes rekordmånga restvärdeinsatser i Sverige – över 11 000 uppdrag.

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Boqvist, Operativ chef Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, tel: 08-588 474 44 eller mail: jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

För att ta del av Haverikommissionens rapport, se www.havkom.se.

Se även