/ Nyheter / Brandskyddsföreningen bidrar till brandsäkrare arbetsmiljö

Brandskyddsföreningen bidrar till brandsäkrare arbetsmiljö

Brandskyddsföreningen bidrar till att göra arbetsmiljön brandsäkrare genom att påverka Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för arbetsplatsens utformning på områden som utrymning, larm och olika släckanläggningar.

Den 1 januari 2021 kommer föreskrifterna om arbetsplatsens utformning att ändras. Idén är att arbetsmiljön ska vara inkluderande och bra för alla, enligt Arbetsmiljöverket. Det ställs tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan i planeringsstadiet. Till exempel regleras bredden på dörrar och det ska finnas säkra utrymningsvägar även för funktionshindrade.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar handlar övergripande om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att samtidigt uppnå en god arbetsmiljö.

Brandskyddsföreningen har blivit ombedd att inkomma med synpunkter på remissen. Till avsnitten om utrymning, larm och brandskydd har kommentarerna från Brandskyddsföreningen gett tydliga avtryck vad gäller brandsäkerhet i de slutliga föreskrifterna.

De nya föreskrifterna hänvisar till flera av Brandskyddsföreningens regelverk:  

Läs föreskrifterna här

Publicerad: 2020-10-14