SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning

SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning omfattar krav för personer (termograförer) som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga defekter.

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer. Defekta eller överbelastade elektriska installationer kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och driftavbrott. Glappkontakt (övergångsmotstånd) är den vanligaste förekommande orsaken. Om sådana fel upptäcks tidigt kan det spara både egendomsvärde och människoliv. 

Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrustning och kretsar. Därför är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering.

Normen omfattar krav för personer (termograförer) som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga defekter. Kompetenskraven är utformade så att termograferingen blir utförd på ett fackmässigt sätt. Normen anger minimikrav.

Denna norm gäller från 2021-06-01. Föregående utgåva, SBF 1031:2, upphör att gälla 2021-12-31.

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten