SBF 127:16 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner

Det ställs allt högre miljökrav på dagens maskiner med avseende på utsläpp och buller. Detta skapar nya utmaningar i brandskyddsarbetet.

Det medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen som ljuddämpare och partikelfilter får sämre avkylning vilket ökar risken för brand. Detta regelverk har tagits fram för att minska risken för att brand uppstår samt för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand.

Regelverket föreskriver att samtliga arbetsfordon och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. Reglerna gäller för utförande av elinstallation och system för bränsle och hydraulvätskor och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar på arbetsfordon och arbetsmaskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner. Med maskin avses både arbetsfordon och arbetsmaskin om inget särskilt anges.

SBF 127:16 trädde i kraft den 1 april 2017 ersatte då SBF 127:14 samt SBF 127:15 och därtill hörande ändringsblad. Den nya titeln är Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner – inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

Mer information om produkten