/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Omsorg om säkerheten

Omsorg om säkerheten

En huvudentré till ett sjuhus
Foto: Locums bildarkiv

Information, tydlighet och höga krav genomsyrar brandskyddsarbetet vid Locums byggnationer, från upphandlingsfas till färdigt projekt. Allt för att den livsviktiga vårdverksamheten i deras fastigheter ska kunna fortsätta som vanligt.

Locum förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt sin ägare Region Stockholm. Varje år har företaget cirka 700 byggprojekt och det handlar om allt från mindre lokalanpassningar, såsom ytskiktsrenoveringar och dragningar av nya inomhusnät, till miljardprojekt där helt nya vårdbyggnader uppförs på sjukhusens områden. Den först­nämnda typen av projekt är allra vanligast. Många fastigheter som Locum förvaltar och underhåller är byggda mellan 40- och 70-talet och olika delar i fastigheterna har passerat sin tekniska livslängd, vilket gör att företaget är inne i en ­period där de rustar upp flera bygg­nader från grunden.

– Det är en stor och komplex ut­maning att genomföra byggprojekt i en fastighet där det samtidigt pågår vårdverksamhet, ibland med bara en brandcellsgräns mellan byggnationen och vårdavdelningen. Det ställer extra höga krav på brandskyddet, säger ­Tobias Thrysén, specialist inom brandsäkerhetsfrågor på Locum.

Han jämför med byggnationer inom processindustrin:

– Där vill du inte att det ska uppstå en brand eller någon annan komplikation som orsakar avbrott i processen, då det skulle få ekonomiska konsekvenser. Skillnaden för oss är att en brand kan få konsekvenser för människors liv.

I våra fastigheter finns personer som är sjuka och ofta oförmögna att ta sig ut ur lokalerna på egen hand, och vi har inga extra sjukhus att flytta dem till om det skulle behövas. Det får helt enkelt inte uppstå en brand.

Identifierade brister på byggen

Tobias Thrysén kom till Locum 2013 och i samma veva började företaget se över sina riktlinjer för brandskydd under byggtid, samt vilka krav de ställer vid upphandlingar av ­byggentre­pre­nörer.

– Om det skulle bli en större brand på något av våra sjukhus skulle det sannolikt ske i samband med ett byggprojekt. Då är riskerna betydligt större och vid vår tillsyn på byggarbetsplatserna såg vi att det fanns brister. Byggbranschens kunskap om brandskydd är begränsad, framför allt när det gäller byggen där det parallellt pågår en samhällsviktig verksamhet som sjukvård, säger han.

Locum såg att det var en utmaning för många byggentreprenörer att färdigställa ett projekt inom en viss tid utan att störa annan verksamhet och samtidigt ha en säker, tillfredsställande arbetsmiljö.

– Det är viktigt att vi tar vårt bygg­herreansvar och ger entreprenörerna goda förutsättningar att genomföra projekten. Ett sätt att göra det är att vara tydlig i upphandlingens kravställning. Numera specificerar vi de höga krav vi har gällande brandskyddet för att leverantörerna ska inse att vi bedriver samhällsviktig verksamhet där det inte går att kompromissa med säkerheten, säger Tobias Thrysén.

Krav på utbildning

För att säkerställa att man har ett fullgott brandskydd under byggtid har Locum tagit fram specifika riktlinjer som ska användas vid genomförande av projekt. Riktlinjerna behandlar allt från heta arbeten och hantering av cellplast­material, till regler för utrymning och temporär avstängning av brand­tekniska ­funktioner.

– Riktlinjerna för brandskydd under byggtid har funnits i flera år, men för att höja brandsäkerhetsfrågan ytterligare beslutade vi nyligen att våra ram­avtalade brandkonsulter också ska ta dem i beaktning redan när vi projekt­erar, berättar Tobias Thrysén.

I sina riktlinjer ställer Locum också krav på att byggentreprenören ska utse en person på plats som ansvarar för brandskyddet i samband med entreprenaden. Den personen ska ha genomgått Brandskyddsföreningens utbildning i brandskydd på byggarbetsplatser.

Sedan förra året har företaget också som regel att företagets egna bygg­projektledare ska gå samma utbildning. De har ett 60-tal interna byggprojekt­ledare och ungefär lika många konsulter, som alla jobbar direkt mot projekten och ser till att de genomförs enligt de krav som ställs i upphandlingarna.

– För att vi ska kunna ta det helhetsansvar som det innebär att vara byggherre, behöver vi säkerställa att rätt kompetens finns hos såväl entreprenören som oss själva. Vi måste tillsammans skydda bygget från brand, men också kunna minimera konsekvenserna om en brand trots allt skulle uppstå.

Information är nyckeln

Innan ett byggprojekt startar hos Locum har man också en obligatorisk genomgång med de som ska jobba på byggarbetsplatsen. Där visar man en informationsfilm om brandskydd inom sjukvården och på byggarbetsplatser.

– Vi känner att vi behöver kompetensutveckla byggbranschen i brandskyddsfrågor, till exempel genom att ha tydliga genomgångar och att kravställa om utbildning i brandskydd på byggarbetsplats. En stor utmaning i informa­­tionsarbetet är dock att sprida budskapet till alla, inklusive underentrepre­nörer som bara ska arbeta på bygget i ett par timmar, men det är åtminstone vår ambition att göra det, säger Tobias Thrysén.

Inför och under byggprojekt i befintliga fastigheter är också informationen till vårdverksamheten av största vikt.

– Vi utformar alltid en plan för brandskydd under byggtid som är anpassad efter det specifika projektet. Där ska det till exempel framgå hur byggarbetet påverkar den ordinarie planen för evakuering eller förflyttning till säker plats. Här är dialogen med verksamheten oerhört viktig, för det är högsta prioritet att vården kan fortsätta som vanligt under projekten.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även