/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Lagret – en funktion värd att skydda

Lagret – en funktion värd att skydda

En ICA-medarbetare skjuter en vagn genom lagret
I slutet av april i år öppnade ICA sitt nya e-handelslager i Arendal i Göteborg, som har en totalyta på 17 200 kvadratmeter. Foto: ICA

En brand i ett lager kan få allvarliga konsekvenser för fler än bara de som jobbar på platsen. ICA är ett av de företag som är beroende av sina lager för att verksamheten ska fungera och som därför går längre än lagen kräver när det kommer till brandskyddet.

Det senaste året har det blivit tydligt hur viktigt det är för företag att logistikkedjan fungerar. Vaccin har försenats på grund av krångel med leveranser, bilindustrin har under perioder stått stilla och när ett skepp täppte till Suezkanalen växte miljardnotan snabbt. Ett annat hot mot logistikkedjan, som däremot inte har fått lika stort fokus, är bränder i lager. En brand kan innebära en förlust av ett stort värde, men kanske ännu viktigare: en förlust av en viktig funktion.

Kristian Hansson är loss prevention manager på ICA Gruppen. Han berättar att de har fem större lager, eller logistikanläggningar som de kallas internt. De stora lagren kompletteras av distributionscentraler och omlastningsanläggningar, men hårdraget är det de här fem lagren som ser till att det finns mat på hyllorna när kunderna handlar på ICA. Därför är det viktigt för ICA att de har ett bra brandskydd ifall olyckan skulle vara framme.

– Mitt ansvar är inte bara brandskydd, utan också andra områden som avbrottsskydd, skalskydd och säkerhet, men om vi pratar lager är brand den risk som skulle kunna orsaka en totalförlust av både egendom och funktion. Får vi ett tekniskt avbrott eller liknande kan det orsaka förluster, men det går att lösa, säger Kristian Hansson.

Sprinkler ett viktigt verktyg

För ICA handlar det om på den svenska marknaden väldigt stora lager. De största är omkring 100 000 kvadratmeter och har oftast minst tio meter i takhöjd. Stora öppna lokaler är en utmaning om en brand skulle uppstå och lägg dessutom till att det kan vara en stor blandning av produkter och många olika typer av förpackningar i lagret.

– De legala kraven fokuserar mycket på att rädda människoliv och det är så klart viktigast för oss också, men i nästa steg blir det viktigt att göra riskmedvetna val av skydd för att säkra vår egendom och affär, säger Kristian Hansson.

Enligt Boverkets byggregler måste lager av den här storleken ha sprinkler installerad och för Kristian Hansson är sprinklerskydd deras absolut viktigaste verktyg för att minska konsekvenserna av brand. Då ytan behöver vara flexibel och själva syftet är att fylla lokalen med produkter går det inte att göra det på annat sätt.

– Vi försöker alltid att ta rimlig höjd i det brandskydd vi bygger in. Sedan är det viktigt att vi förvaltar det och har rutiner för att kontrollera det tekniska brandskyddet. Än så länge har det inte varit några större incidenter på grund av brand. Det har uppstått mindre bränder som vi klarat av att hantera genom medarbetares snabba agerande och sprinklerskyddet, säger han.

Lagret-en-viktig-funktion-att-skydda-bild-1.jpg
Hittills har ICAs lager inte haft några större bränder, däremot mindre incidenter som de har klarat av att hantera tack vare medarbetares snabba agerande och sprinklerskyddet. Foto: ICA

Brandskyddet en ledningsfråga

De största brandrisker som finns på ICAs lager är, förutom en anlagd brand, elinstallationer och brandfarliga heta arbeten. Det är ofta något som behöver byggas om eller en truck som behöver lagas och då blir heta arbeten nödvändiga. I ICAs riskarbete handlar det om att identifiera riskerna och utveckla en organisation och rutiner för att följa upp och genomföra kontroller. De har också möjlighet att dela information mellan anläggningarna om en risk skulle uppstå.

– Vid incidenter tittar vi på hur vi kan forma vår verksamhet för att minska risken för att motsvarande ska uppstå igen. Vi tittar på vilka slutsatser vi kan dra om orsaken och hur vi kan förbättra verksamheten och organisationen. Vi drar också lärdomar när det fungerar bra, säger Kristian Hansson.

Han jobbar på koncernnivå och i ICA Gruppen ingår ICA Sverige som bedriver verksamhet i logistikanläggningarna och har en risk- och säkerhetsansvarig anställd på varje anläggning. Men då det här är en central fråga för hela koncernen diskuteras den även mycket inom ICA Gruppen.

– Det är en lång lina att jobba med risk och säkerhet. Då vår logistik och våra lager verkligen är vår kärnverksamhet finns frågorna om riskhantering och brandskydd med på ledningsnivån, samtidigt som de också når ända ut till den som kör trucken. Det är en utmaning i mitt jobb att få med alla från vår CFO till truckföraren, säger Kristian Hansson.

Lagret-en-viktig-funktion-att-skydda-bild-2.jpg
ICA har fem större lager i Sverige, där de största har en yta på omkring 100 000 kvadratmeter och minst tio meter i takhöjd. Foto: ICA

Modernisering av regelverket SBF 126

Det är inte bara inom ICA Gruppen som Kristian Hansson har varit delaktig i att utveckla rutiner för brandskydd i lager. Han var också med i arbetsgruppen när Brandskyddsföreningen drog igång sitt arbete med att modernisera SBF 126 Regler för brandskydd i höglager. Från Brandskyddsföreningens sida är Ville Bexander ansvarig.

– Det här är ett arbete som har pågått i över två år. Vi började med en bred ansats att revidera det gamla regelverket och modernisera det, målet var att få med så många delar som möjligt i brandskyddet. Precis när vi började få in remissvaren kom corona och vi fick göra omprioriteringar på Brandskyddsföreningen, säger Ville Bexander.

Nu har man till slut kommit i kapp och gått igenom alla synpunkter. Ville Bexander ska i skrivande stund renskriva regelverket och sedan är tanken att det ska publiceras (SBF 126:6 Regler för brandskydd i lager finns sedan september 2021 publicerat här, reds anm.)

– Att vi gjorde det här arbetet nu beror på att det tidigare regelverket hade blivit gammalt. Det harmoniserade inte med andra regelverk, myndighetskrav eller Brandskyddsföreningens övriga regelverk, säger han.

Kan användas som best practice

En uppdatering av regelverket innebär så klart en hel del förändringar och flera viktiga revideringar handlar om tekniskt brandskydd.

– Det man kan säga är att vi vet att heltäckande sprinklersystem ger ett väldigt bra skydd. Det är som att ha ett gäng brandmän i taket dygnet runt som kan ta hand om en brand om den skulle inträffa. Tidigare fanns det kravet bara för höglager med en höjd över åtta meter, men vi tycker att det är ett så bra skydd att man bör ha det på alla lager med hög brandbelastning, säger Ville Bexander.

Han har en tydlig bild av hur regelverket kan användas.

– Se det som en best practice. Har du ett befintligt lager kan du checka av ditt brandskydd mot regelverket. Är det något krav som inte uppfylls har beställaren möjligheten att värdera det och bygga om eller införa den rutinen, säger han. För Kristian Hansson har det varit givande att vara en del av arbetet med det nya regelverket.

– Jag ser ett stort värde i att en sådan här vägledning till brandskydd i lager kan ge stöd till andra som inte jobbar lika storskaligt med det som vi på ICA, säger han.

Lagret-en-viktig-funktion-att-skydda-Kristian.png
   Kristian Hansson
Lagret-en-viktig-funktion-att-skydda-Ville.png
   Ville Bexander

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-06-07

Se även