/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / ”Jag äger lite skog. Vilket ansvar har jag och vilken hjälp kan jag få om en brand uppstår?”

”Jag äger lite skog. Vilket ansvar har jag och vilken hjälp kan jag få om en brand uppstår?”

En rökfylld skog och Jesper Boqvist

Som markägare har du både rättigheter och skyldigheter vid en skogsbrand.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska staten eller kommunerna ansvara för räddningsinsatser vid olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Det måste dock vara motiverat med hänsyn till fyra kriterier: behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

I praktiken innebär det att räddningstjänsten ansvarar för det akuta släckningsarbetet när du själv inte kan hantera branden, men exakt hur långt deras insats sträcker sig kan variera. Kriteriet ”omständigheterna i övrigt” kan exempelvis handla om vilka resurser du som markägare har eller vilka resurser räddningstjänsten har vid det aktuella tillfället. Om det uppstår många och stora bränder samtidigt, som i somras, släcker räddningstjänsten förmodligen bara brandens ytterkanter, sedan får det fortsätta brinna inuti och du som skogsägare måste bevaka branden så att den inte sprider sig. Vid en mindre skogsbrand under normala förhållanden kan räddningstjänsten däremot släcka alla brandhärdar.

Enligt LSO är det räddningsledaren som bestämmer när räddningstjänstens insats är avslutad. Om möjligt ska räddningsledaren då underrätta dig som markägare om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Från och med då är du ansvarig för eventuell eftersläckning och bevakning av området tills branden är helt släckt. Det är därför bra om du är delaktig i processen redan från början och finns tillgänglig för räddningstjänsten och andra aktörer.

Det är viktigt att din skog är försäkrad mot både brand och storm. Om du har en skogsförsäkring täcker den, förutom förlusten av skog vid brand, även kostnaden för eftersläckning. En brandförsäkring för en skog värd fem miljoner kronor kostar cirka 500 kronor per år. Om försäkringsbolaget dessutom har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kan vi och våra restvärdeledare hjälpa till i det akuta skedet under och efter en skogsbrand. Vårt uppdrag är att överbrygga det glapp som uppstår mellan en avslutad räddningsinsats och de efterföljande åtgärder som ska sättas in. Våra restvärdeledare kallas in i ett så tidigt skede som möjligt för att exempelvis kartlägga ägar- och försäkringsförhållanden, bedöma skadeomfattningen, prioritera resurser samt vara en kontaktpunkt mellan olika aktörer. Målet är att skapa en obruten skadehanteringskedja för att du och andra drabbade ska kunna återgå till vardagen så snart som möjligt.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning var involverade vid flera skogsbränder i somras. Vi kunde konstatera att det finns många anledningar att samordna eftersläckningsarbetet vid en större brand där flera markägare drabbats. Dels av ekonomiska och resursmässiga skäl och dels eftersom det är en svår och riskfylld uppgift som kräver bra samordning. Regeringen gjorde samma konstaterande och gav länsstyrelsen i Jämtland det nationella samordningsuppdraget av eftersläckningsarbetet efter bränd­erna 2018. I uppdraget ingick även att utforma en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare, så att samordningen kan fungera annorlunda vid framtida storbränder.

Jesper Boqvist, operativ chef,
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-05-23

Se även