/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Förebygga skogsbränder?

Förebygga skogsbränder?

”Hur kan man förebygga att en skogsbrand uppstår? Och om det ändå börjar brinna, vilken hjälp kan man få som markägare?”

Varje år inträffar cirka 4 000 vegetationsbränder i Sverige, varav mellan 500 och 1 000 i produktiv skog. Endast ett fåtal skogsbränder blir väldigt omfattande, men också en mindre brand kan innebära kännbara konsekvenser för den enskilda skogsägaren.

Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, har tagit fram rekommendation 9.4 som innehåller krav och vägledning för att förebygga brand i skogen. Den finns att läsa här och ger bland annat förslag på åtgärder som kan minska riskerna och underlätta släckningsarbetet vid en brand. Det är till exempel viktigt att följa brandriskprognoser och väderutsikter, samt säkerställa var släckutrustning finns och att den fungerar.

Rekommendationen innehåller också förslag på hur man skyddar hus och egendom. Genom att till exempel skapa bland- eller lövbestånd kan skogen göras mer brandtålig. Ett lövbestånd kan skydda och granhäckar kan ge motsatt effekt. Torrt gräs runt byggnader bör tas bort, gräset bör hållas kort under sommaren, och sly och ris bör röjas. Genom att ta bort det som är lättantändligt minskar risken att en annalkande mark- eller skogsbrand får fäste och möjligheterna ökar att kunna skydda byggnaderna. Säkerställ var släckutrustningen finns och att den fungerar.

Det är också viktigt att se över försäkringsskyddet och vad villkoren innebär och omfattar. En brand kan bli förödande och på några timmar kan stora värden och i värsta fall hela fastigheten vara hotad.

Om försäkringsbolaget har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, RVR, kan restvärdeledare hjälpa till i det akuta skedet under och efter en skogsbrand. Restvärdeledarnas uppdrag är att överbrygga det glapp som uppstår mellan en avslutad räddningsinsats och de efterföljande åtgärder som ska sättas in.

Våra restvärdeledare kallas in i ett så tidigt skede som möjligt för att exempelvis kartlägga ägar- och försäkringsförhållanden, bedöma skadeomfattningen, prioritera resurser samt vara en kontaktpunkt mellan olika aktörer. Målet är att skapa en obruten skadehanteringskedja för att du och andra drabbade ska kunna återgå till vardagen så snart som möjligt.

Jesper Boqvist, affärsområdesansvarig och operativ chef, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-06-21

Se även