/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Efter blåljusinsatsen?

Efter blåljusinsatsen?

En stor brand och en bild på Jesper Boqvist

”Om det uppstår en brand på mitt företag, hur långt sträcker sig räddningstjänstens uppdrag och vad händer när de lämnar platsen? Vilken hjälp får jag när det gäller exempelvis restvärderäddning och sanering?”

SVAR/ När räddningstjänsten har larmats till en brand ansvarar de för det akuta släckningsarbetet och räddningsledaren bestämmer när deras insats är avslutad. Räddningsledaren ska då, om det är möjligt, informera dig som äger eller har nyttjanderätten till egendomen om behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning. Du ansvarar sedan för att utföra och bekosta dessa åtgärder. Därför är det viktigt att kontrollera med ditt försäkringsbolag om din försäkring täcker kostnaderna innan olyckan är framme.

I Sverige finns ett världsunikt system som hjälper dig i det akuta skedet efter att räddningstjänstens kommunala uppdrag är slut. Nästan hela den svenska försäkringsmarknaden, men även myndigheter och enskilda företag, har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning. Avtalet innebär att räddningstjänsten, som redan är där, utför akut räddning och att en restvärdeledare vid behov larmas till platsen. På så sätt hålls skadehanteringskedjan ihop och det glapp som uppstår mellan skada och återställning, med stora kostnader som följd, minimeras. Syftet är att drabbade ska kunna återgå till vardagen så snabbt som möjligt, till exempel genom att få igång företagets produktion igen efter en brand.

Akut RVR innebär att göra torrt och rökfritt på och i en byggnad under maximalt 16 persontimmar. Alla kommunala räddningstjänster har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning om att utföra akut RVR i sannolikt försäkrade byggnader där behovet finns. Räddningstjänsten och SOS Alarm ansvarar också för att tillkalla restvärdeledare vid större skador där det finns behov av ytterligare åtgärder. Restvärdeledaren representerar uppdragsgivarna, till exempel försäkringsbolag, på skadeplatsen och har ett mandat som gäller i 48 timmar.

Restvärdeledaren bedömer vilka åtgärder som är relevanta och kostnadsmässigt motiverade för att begränsa egendoms- och avbrottsskador. I ansvaret ingår också ett visst socialt omhändertagande av skadedrabbade. Uppdragsgivaren bestämmer hur länge den vill ha restvärdeledarens hjälp, för att sedan få den fortsatta hanteringen av skadan överlämnad till sig genom muntlig och skriftlig rapportering.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning utförde nästan 13 000 uppdrag under 2019, vilket sparade materiella, personella och ekonomiska resurser.

Jesper Boqvist, chef affärsområden, Brandskyddsföreningen

Läs mer om RVR

Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-04-07

Se även