/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Brandskydd på bygge?

Brandskydd på bygge?

Lars Brodin och en bild på hustak samt lyfkranar

”Vi ska göra en ombyggnation på min arbetsplats. Vilka lagar och regler gäller för brandskyddet under byggtiden? Och vad kan vi göra för att minska brandrisken?”

Svar/ Varje år förekommer många bränder på bygg­arbetsplatser, där det finns gott om brännbara material och många brandstiftare. Dessutom är de skyddssystem som normalt sett finns i en byggnad inte i drift. Förutom att människor utsätts för fara, kan en brand orsaka skador på egendom och fördröja byggprocessen. För att minska brandrisken under byggtiden bör ni ha ett systematiskt arbetssätt och göra brandskyddet till en naturlig del av projektet.

Arbetsmiljölagen är en av de lagar som ställer krav på brandskyddet på byggarbetsplatser. Tillsammans med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete behandlar den frågan i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. En annan lag som är aktuell vid byggen är den som reglerar hanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Byggarbetsplatser hamnar däremot i en gråzon i såväl lagen om skydd mot olyckor som plan- och bygg­lagen, då de bestämmelserna främst avser färdig­ställda byggnader.

Den lagstiftning som finns på området syftar till att förhindra personskador och tyvärr är byggbranschens ambitioner för brandsäkerhet sällan högre än denna miniminivå. Den som vill ha en robust, avbrottsfri verksamhet behöver dock tänka ett steg längre och skapa en arbetskultur där säkerhetstänkande är en självklarhet. Därför har Brandskydds­föreningen tagit fram regler, en handbok och en utbildning om brandskydd på byggarbetsplatser.

Genom regelverket ”Brandsäker byggarbetsplats” har beställare av byggprojekt ett hjälpmedel i anbudsförfarandet och nödvändiga åtgärder kan planeras in redan under projekteringsskedet. Handboken med samma namn beskriver hur kravpunkterna i regelverket kan uppfyllas i praktiken. Både regelverket och handboken lanseras nu till årsskiftet och ersätter de två rekommendationerna ”Brandskydd på byggarbetsplats” och ”Brandskydd byggbodar”.

Brandskyddsföreningen erbjuder också en ­utbildning för den som är brandskyddsansvarig på byggarbetsplatsen. Tidigare har utbildningen endast funnits i Stockholm, men just nu anpassas den för att framöver kunna erbjudas runt om i landet av de lokala brandskyddsföreningarna.

Lars Brodin, brandingenjör,
Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även