/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Årets Eldsjäl säkrar förvaringen av kärnavfall

Årets Eldsjäl säkrar förvaringen av kärnavfall

Johan Sydqvist
Foto: Patrik Lundin

Möt Johan Sydqvist, brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering, som utsågs till Årets Eldsjäl på Brandskyddsledardagarna 2019.

Sextio meter ner i urberget under Östersjöns botten vid Forsmark ligger Svensk kärnbränslehanterings anläggning SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Anläggningen består av fyra bergsalar som är 160 meter långa och ett bergrum med en 50 meter hög silo, och avfallet som förvaras här måste hållas isolerat i minst 500 år för att skydda människor och miljö mot strålning.

Vad händer branddynamiskt om exempelvis ett fordon börjar brinna i en tunneldel? Vilka brandtekniska lösningar är lämpligast för denna unika anläggning? Och med två parallella kilometerlånga tunnlar som förbinder SFR med markytan – hur säkerställs ­effektiva utrymningar och räddningsinsatser?

Det är några av de frågor som Johan Sydqvist, brandskyddssamordnare på Svensk kärnbränslehantering i Forsmark, arbetar med.

– Brandskydd i undermarksanläggningar i allmänhet, och kärntekniska undermarksanläggningar i synnerhet, är relativt orörd mark. Du kan inte läsa dig till hur du ska göra. Det finns mycket kvar att lära, vilket gör arbetet väldigt intressant och spännande.

Nominera Årets Eldsjäl 2020 senast 1 september >

Från lärarvikarie till kärntekniken

Johan Sydqvist inledde sin karriär som lärarvikarie. Därefter har han arbetat som brandman i tio år, tagit en grundskollärarexamen, ansvarat för Räddningstjänsten Nordupplands externa utbildningar och varit brandchef för räddningstjänsten på Forsmarks kärnkraftverk. 2011 fick han sin nuvarande tjänst på Svensk kärnbränsle­hantering, SKB.

Att Johan Sydqvist frikostigt delar med sig av sin kunskap, är inkluderande och inspirerar till ett bättre brandskydd gjorde att han nominerades till Årets Eldsjäl 2019. På Brandskyddsledardagarna i slutet av oktober var det också han som fick gå upp på scenen och ta emot utmärkelsen.

– Det är både glädjande och förvånande att bli utsedd till Årets Eldsjäl. Men framförallt gör det mig inspirerad och motiverad att lära mig ännu mer och fortsätta arbeta för bra samverkan inom brandskyddsarbetet, för det är verkligen något jag brinner för.

Samverkan i brandskyddsarbetet

Just samverkan var ett av nyckelorden när brandskyddslösningarna nyligen uppdaterades på SFR. Tillsammans med verksamheten, konstruktörer och konsulter har Johan Sydqvist sett till att SFR bland annat bytt brandlarmanläggning, brandportar, sprinklers och nödbelysning, samt tagit fram en förändrad princip gällande brandventilation och dimensio­nering av brandvatten.

– Anläggningen togs i drift 1988 och sedan dess har de tekniska systemens möjligheter och principer vid brand förändrats. Utmaningen är att anpassa anläggningens kravställning och utformning i förhållande till detta. Förutom brandsäkerhet och person­säkerhet måste vi även ta hänsyn till strål­säkerheten – vi ska aldrig ha ett brandtillbud som påverkar den. För att alla aspekter ska tas med är det oerhört viktigt med samspelet, som är helt avgörande för resultatet vid en eventuell brand.

Ett annat viktigt samarbete där Johan Sydqvist deltar är forsknings- och utvecklingsforumet Tunnel and Underground Safety Center, TUSC, som tidigare hette SP ­Tunnel. Målet är att göra tunnlar och undermarksanläggningar säkrare genom att forska och erhålla mer kunskap samt sprida den kunskapen vidare.

– De senaste åren har det hänt mycket inom området, i dag finns det till exempel mycket bättre möjligheter att verifiera beräkningar och simuleringar. Men det finns fortfarande oerhört mycket att lära och TUSC utgör en viktig koppling mellan forskningen och utformningen av brandskyddet i tunnlar och undermarksanläggningar.

Planerar nytt kärnbränsleförvar

SKB har ansökt om att få bygga ut SFR för att få plats med allt kortlivat radioaktivt avfall som bland annat uppkommer när de svenska kärnkraftverken rivs. De vill också bygga ett slutförvar i Forsmark som fullt utbyggt ska omfatta över sex mil tunnlar med plats för fler än 6 000 kopparkapslar med använt kärnbränsle. Det är Johan Sydqvist i sam­verkan med en konsultgrupp som tar fram och tolkar brandskyddskraven för dessa anläggningar.

– Vi försöker få en så enhetlig form som möjligt på brandskyddet i alla anläggningar för att underlätta såväl drift och underhåll som räddningsinsatser. Jag återkommer än en gång till vikten av att olika discipliner samarbetar och har en ständig dialog från ett tidigt stadie, säger Johan Sydqvist, och fortsätter:

– I slutändan spelar det ingen roll hur många sprinklers du har, det blir ändå inget bra resultat om inte räddningstjänsten har förutsättningar att göra en säker och effektiv insats i en undermarksanläggning eller, i värsta fall, om personer som befinner sig i anläggningen inte kan utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Brandskydd är en helhet – och helhet kräver samverkan.

Läs mer om utmärkelsen Årets Eldsjäl >

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-11-12

Se även