/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Är solceller en brandrisk?

Är solceller en brandrisk?

Solceller på ett hustak och en bild på Joakim Jonsson
Är solceller en brandrisk? Joakim Jonsson, elexpert på brandskyddsföreningen, ger svar på frågan. Foto: Shutterstock

”När solceller började öka i popularitet blev det en diskussion om de kunde utgöra en brandrisk. Nu när vi har mer erfarenhet undrar vi: stämmer det? I så fall, hur kan riskerna minskas?”

SVAR/ Den främsta förhöjda risken sett ur perspektivet brandsäkerhet är att anläggningar har installerats av personer som inte är behöriga att utföra elinstallationer på ett korrekt sätt. En solcellsanläggning är en del av den ordinarie elanläggningen i en byggnad och ska uppföras enligt gällande ellag, förordningar och gällande föreskrifter av elinstallationsföretag som uppfyller kraven enligt Elsäk-FS 2017:3 och Elsäk-FS 2017:4.

För att minska riskerna behöver det vara tydligt vilka lagar och regler som gäller, både för installatörer och för konsumenter, så att konsumenterna efterfrågar de nödvändiga yrkesbevis som krävs för solcellsmontaget.

En solcellsinstallation får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. I dag finns det företag som säljer solcellsanläggningar som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket, men som anlitar underentreprenörer för installationerna. Det är vanligt förekommande och helt i sin ordning förutsatt att företaget i sin tur anlitar en auktoriserad underentreprenör.

2020 installerades cirka 20 000 solcellsanläggningar i Sverige och året innan var de nästan lika många. Med tanke på de stigande elpriserna i landet borde antalet anläggningar öka ännu mer framöver. Anläggningarna blir effektivare för varje år och priserna ser ut att pressas nedåt, så för konsumenterna blir det mer fördelaktigt sett ur flera hänseenden.

Brandskyddsföreningen har tagit fram ett ”Goda råd-blad” för de som funderar på att installera solceller. På Elsäkerhetsverkets hemsida finns tydliga riktlinjer och andra råd om bland annat vem som får utföra solcellsinstallationer.

Brandskyddsföreningen ser just nu över möjligheten till att implementera en tredjepartscertifiering mot en norm. Vi ser detta som en självklarhet för att bidra till bättre brandsäkerhet. Syftet är att säkerställa en hög kunskapsnivå hos installatörerna och ett professionellt utförande. Konsumenterna kan då vara säkra på att solcellsinstallationen är utförd enligt de lagar och föreskrifter som finns på området.

Joakim Jonsson, expert el, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även