/ "Brandskydd är ett evigt lärande, vilket utbildningen speglar bra"

"Brandskydd är ett evigt lärande, vilket utbildningen speglar bra"

Tony Arkhag

Som brandsäkerhetsstrateg och brandskyddsansvarig hos Region Västmanland måste Tony Arkhag ha en bred kompetens inom området. För honom var aldrig något annan utbildning än Brandskyddsföreningens Brandskyddsledare aktuell. ”Det är Sveriges i särklass mest heltäckade utbildning för brandskyddsansvariga”, säger han om sitt val.

En ny omgång av utbildningen Brandskyddsledare startar den 3 oktober. Läs mer här >

Tony Arkhag är brandsäkerhetsstrateg och brandskyddsansvarig inom Region Västmanland. Han har ansvar för brandsäkerheten inom regionen, som är en komplex organisation med blandade verksamheter och riskbilder i tio kommuner och med ett stort fastighetsbestånd.

– Jag har ett helikopterperspektiv på vår totala verksamhet och är ansvarig för helheten, brandsäkerhetsnivån över tid och samspelet mellan människa, teknik och organisation. Det handlar om effekt, att vi ska följa aktuell lagstiftning eller i många fall för vår del en högre så kallad egen ambition, då vi är en samhällsviktig verksamhet som jag anser kräver det, berättar Tony.

Nollvision för brandincidenter inom regionen

Regionens styrning sker i den politiska ledningen via tjänstemannaledning och Tonys roll är att hålla ihop helheten och tillhandahålla beslutsunderlag och förslag på riktning. Han arbetar med tydligt mätbara mål, riktlinjer och andra styrdokument där effekt, hållbarhet, likriktning och kostnadseffektivitet är viktiga delar.

– Brandskydd handlar dels om en tredelad förmåga, där tonvikten bör vara på det förebyggande och proaktiva arbetet, och därefter förmågan att agera samt i värsta fall förmågan att utrymma. Därtill handlar det om samspelet teknik och människa och organisation, vilket i vårt fall är extra komplext då vi är en stor organisation med blandade verksamheter, riskbilder och förutsättningar, säger han.

Tony jobbar mycket med effektuppföljning.

– Vi har en uttalad nollvision inom brandsäkerhetsområdet i regionen. Det innebär att en brandhändelse är en för mycket. Därför läggs stor vikt på det förebyggande brandsäkerhetsarbetet, där ledningens förståelse och engagemang är en förutsättning och det är skönt att ha det stödet i min roll, berättar han.

Sveriges bredaste utbildning för brandskyddsansvariga

Tony har en bakgrund inom räddningstjänsten. Han ville göra en nystart och såg Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddsledare.

– För mig fanns det ingen alternativ utbildning. Det är den mest heltäckande utbildningen som finns i Sverige och enligt mig finns det ingen annan som erbjuder en sådan bredd inom området. De olika utbildningsblocken täcker många områden inom ämnet. Dessutom ger utbildningen ett bra nätverk och den är väl förankrad i verkligheten, säger Tony.

Lärare från verkligheten

Många av lärarna på utbildningen är gästföreläsare och arbetar även till vardags inom sitt expertområde. Tony är mycket positiv till det upplägget.

– Det var högt i tak och lärarna skapade ett öppet forum tillsammans med oss, där allt inom ämnet gick att diskutera från olika infallsvinklar. Brandsäkerhet är ett evigt lärande, vilket utbildningen speglar bra. Eftersom Brandskyddsföreningen hela tiden bjuder in gästföreläsare för att hålla utbildningen ständigt uppdaterad skapar det en agenda som lever över tid och alltid är aktuell, säger han.

Han vill även lyfta styrkan i att deltagarna kommer från skilda branscher med olika erfarenheter och därför bidrar med olika infallsvinklar.

– Konceptet där deltagarna får vara med och bidra med sin verklighet gör att du bygger ett viktigt nätverk men även får med dig så mycket mer kunskap än om alla hade jobbat i samma bransch, säger Tony.

Värdefull kunskap med sig hem

Tony är mycket nöjd med de redskap han fått med sig hem efter avslutad utbildning.

– Utöver nätverket och möjligheten att skapa utbyte med deltagare i ett relativt smalt ämne, så är det tips och tricks och den effekt dessa kan ge i arbetet som jag kommer att använda i min yrkesvardag. Även råd kring kostnadseffekt över tid, hur vi kan få bättre effekt kostnadsmässigt, var värdefullt för mig att lära mig mer om.

Tony tycker att alla som har brandskyddsansvar eller uppdraget att hålla ihop brandskyddsarbetet inom en organisation eller ett företag bör gå utbildningen.

– Dessutom är utbildningen certifierad, vilket verkligen är en kvalitetsstämpel. Är du inte intresserad av att gå alla block kan du välja några, även om det är utbildningen som helhet som ger de bästa förutsättningarna. Utbildningen skapar även rätt förutsättningar för lärande och nätverkande för att säkerställa ditt arbete på hemmaplan, vilket är värdefullt.

Efterfrågar fler mötesplatser

Framöver ser Tony fram emot fortsatt nätverkande, där Brandskyddsföreningen är en viktig aktör som bland annat erbjuder konferenser och arbetsgrupper för utveckling. Där erbjuds möjligheten att hålla sig uppdaterad inom ämnet och knyta nya kontakter och, framför allt, tillsammans utveckla brandsäkerhetsarbetet.

– Jag önskar faktiskt att det anordnades fler möjligheter till att konferera och mötas inom ramen för brandsäkerhetsområdet. Att få chansen att lära av varandra är viktigt, säger han.

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2022-01-04

Se även