/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Gotland / Utbildning / Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

I lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen. Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas.

SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd skyddar din verksamhet. Tillsammans med andra företag lär du dig processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Målsättning

Att du ska tänka och kunna agera för att göra systematiskt brandskyddsarbete till en naturlig del i verksamheten.

Innehåll

  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
  • Undersöka och upptäcka risker
  • Riskanalys
  • Förebyggande
  • Upprätta handlingsplan
  • Kontroll
  • Checklista
  • Regler och rutiner

Målgrupp

Brandskyddansvarig, brandskyddskontrollant eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Pris

3 200 SEK/pers.