/ Press / Pressmeddelanden / Nytt regelverk ska minska antalet bränder i restauranger och storkök

Nytt regelverk ska minska antalet bränder i restauranger och storkök

Kockar lagar mat i restaurangkök
Foto: Shutterstock

I restauranger och storkök med mycket värme, oljor och fett är det lätt att en brand uppstår. Arbete med fritöser, stekytor och värmeplattor kan utgöra brandrisker med stora konsekvenser – inte bara för personalen som arbetar i köket utan även för gäster som vistas i intilliggande servering. Nu släpper Brandskyddsföreningen ett nytt regelverk, SBF 508 Regler för kökssläcksystem, för att öka brandsäkerheten i restauranger och storkök.

I Boverkets byggregler står att kök ska utgöra egna brandceller, men dagens moderna kök är ofta inte byggda så i och med att allt fler restauranger öppnar upp köket mot restaurangdelen – men då försvinner också brandcellsgränsen. Istället för brandcellsgräns kan man enligt Boverkets Byggregler installera ett automatiskt släcksystem. Ett automatiskt kökssläcksystem släcker branden i ett tidigt skede och minskar spridningen av branden. Släcksystemet använder rätt släckmedel och branden släcks utan att någon person behöver närma sig branden vilket också minimerar personskador.

– Dagens moderna kök är ofta inte byggda som egna brandceller och har inte varit det på många år. Man bygger om och flyttar på spisen och många gånger glömmer man bort att man också måste anpassa kökssläcksystemet vid ombyggnationen, det märker man ofta vid underhåll och besiktningar, säger Tomas Åberg, expert på aktiva brandskyddssystem och norm på Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningens nya regelverk (SBF 508 Regler för kökssläcksystem) anger hur ett kökssläcksystem ska vara projekterat, installerat och underhållet. Fokus i regelverket har varit att upprätthålla rutiner, underhållsservice och besiktningar. Den nya normen ska säkerställa en hög brandsäkerhet i restauranger och storkök samt skapa en transparens så att alla vet vad som gäller och vad man ska förhålla sig till.

Opartiskt regelverk och tredjepartscertifiering

Regelverket ställer krav på att installatören och anläggarfirman ska ingå en tredjepartscertifiering, vilket är nytt för att få installera kökssläcksystem. Nytt är också att man inför en utförandespecifikation för att redan i ett tidigt stadium kunna utreda vilket behov och vilka ytor som ska skyddas och därmed fastställa behovet redan från start.

Vid tillsyn upptäcker räddningstjänsterna ofta att det saknas ett kökssläcksystem och de har också saknat ett regelverk att hänvisa till. I och med den nya normen finns ett opartiskt regelverk som man kan ställa krav emot och där peka på lösningar vid kravställandet. Normen är neutral och pekar inte på enskilda fabrikat, varumärken eller systemlösningar.

Regelverket öppnar också upp för olika brandprovningsmetoder, exempelvis UL 300. Denna har varit praxis tidigare och blir också det i normen. Metoden innebär att man i laboratorium kan testa brandrisker med olika stekbord, fritöser med mera och där visa att släcksystemet fungerar. Restauranger eller storkök måste följa normen såväl vid installation som vid underhåll och installatörerna får i och med normen också krav på sig.

– Tidigare har det inte funnits något regelverk utan det har varit tillverkarens anvisningar som har gällt. I och med normen kan man känna sig trygg med att köksläcksystemet uppfyller kraven och att installatören har rätt kompetens. Det är ju viktigt att reglerna följs, att köksläcksystemet finns där och underhålls, annars finns det ingen anledning att det sitter där, säger Tomas Åberg.

Regelverket är framtaget tillsammans med försäkringsbolagen, installatörer, besiktningsorganisationer, branschorganisationer, sprinklerkonsulter, certifieringsorgan och materialleverantörer. Normen började gälla vid årsskiftet.

Läs mer och beställ SBF 508 Regler för kökssläcksystem >

För mer information eller frågor, kontakta:

Tomas Åberg, expert på aktiva brandskyddssystem och norm, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 57 eller e-post: tomas.aberg@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, presschef, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Publicerad: 2024-01-23

Se även