/ Press / Pressmeddelanden / Brandskyddsföreningen släpper nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten

Brandskyddsföreningen släpper nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten

Hetarbetare svetsar på en byggarbetsplats

Brandskyddsföreningen släpper ett nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat ett enhetligt ramverk som kan antas och accepteras av hela marknaden. Ramverket träder i kraft från och med årsskiftet 2023 och kan då tillämpas av marknadens aktörer.

– Målet har varit en fortsatt hög brandsäkerhet i fokus, och detta når vi bäst genom ett gemensamt ramverk med normer och regler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats som kan antas och accepteras av samtliga parter, säger Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Enhetligt ramverk säkerställer god kvalitet

Heta arbeten är ett samlingsbegrepp för arbeten med verktyg eller utrustning som avger värme eller gnistor, till exempel svetsutrustning eller gasolbrännare. Under 1980-talet orsakade den här typen av arbeten många allvarliga bränder och höga skadekostnader. För att hindra utvecklingen av fler bränder tog Brandskyddsföreningen, tillsammans med försäkringsbolagen, fram ett skadepreventionskoncept innehållande en behörighetsutbildning och säkerhetsregler kopplade till brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats.

De senaste åren har dock flera aktörer erbjudit olika behörighetsutbildningar och säkerhetsregler för denna typ av arbeten, vilket har skapat en otydlighet i kvalitet och kravställning.

– Vår avsikt är att säkerställa en hög nivå avseende kvalitets- och säkerhetsnivå kring brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats och vi är glada över att ha kunnat enas kring ett gemensamt ramverk som kan tillämpas generellt av berörda parter och branschen i stort, säger Mats Björs.

– Brandskyddsföreningens arbete för ett brandsäkert och hållbart Sverige består bland annat av att ge ut regelverk och normerande kravspecifikationer inom brandsäkerhetsområdet och här har vi en tydlig roll som en normutgivande organisation, avslutar Mats Björs.

I samarbete med branschens aktörer har Brandskyddsföreningen arbetat fram innehållet i de nya normerna och regelverken under flera års tid. I de olika arbetsgrupperna har bland annat deltagare från försäkringsbolag, branschföreningar, byggföretag, beställare, konceptägare, utbildningsarrangörer och certifieringsorgan bidragit med värdefull kompetens.

Ramverket

Det nya ramverket för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats består av fyra olika normer och regler som tillsammans bildar en helhet. Det centrala regelverket utgörs av ”SBF 506 Säkerhetsregler” som ställer krav på vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas innan heta arbeten påbörjas. Säkerhetsreglerna innehåller numera också kommentarer för att förtydliga och i vissa fall ge vägledning om lämplig nivå som kan följas.

Samtliga normer och regler finns kostnadsfritt att ladda ned här:

SBF 506:1 Säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

SBF 507:1 Regler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger

SBF 2022:1 Norm Krav konceptägare för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats

SBF 2023:1 Norm Teknisk specifikation för gasolbrännare med kapslad låga för tätskiktsmattor

För mer information eller frågor, kontakta:

Tomas Åberg, expert aktiva brandskyddssystem, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 474 57 eller e-post: tomas.aberg@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se


Publicerad: 2022-07-05

Se även