/ Press / Pressmeddelanden / Brandskyddsföreningen höjer beredskapen vid naturkatastrofer

Brandskyddsföreningen höjer beredskapen vid naturkatastrofer

Flygfoto över en brinnande skog

2018-09-25. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning stod för många viktiga insatser under sommarens skogsbränder. Med lärdomar från tidigare händelser och årets skogsbränder lanserar man nu tjänsten Naturskadehändelser, i syfte att öka beredskapen och underlätta kostnadseffektiva insatser i ett tidigt skede.

– Ju tidigare vi involveras i räddningsarbetet desto bättre kan vi minimera konsekvenserna av exempelvis en översvämning eller skogsbrand. Genom att ingå i räddningstjänstens stab kan vi också bättre koordinera värdefull information för att proaktivt hjälpa de drabbade, säger Jesper Boqvist, operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR) är en del av Brandskyddsföreningen som arbetar parallellt med räddningstjänstens arbete med att begränsa sekundärskador efter olyckor. Brandskyddsföreningens restvärdeledare deltog under sommaren i ett flertal räddningsinsatser på grund av de svåra skogsbränder som härjade runt om i Sverige. Insatserna hade stor betydelse för att minska lidande och ekonomiska skador hos de drabbade.

Det goda resultatet ledde till en efterfrågan på nya tjänster specifikt för de komplexa utmaningar som följer av naturkatastrofer. Mot bakgrund av detta, i kombination med lärdomar från tidigare skogsbränder och översvämningar, lanserar Brandskyddsföreningen Restvärderäddning nu konceptet Naturskadehändelser.

– Klimatförändringen leder sannolikt till att den här typen av extrema händelser blir allt vanligare i Sverige. Nu har vi identifierat sju områden där vi ser ett tydligt behov och där vi kan bidra. De nya tjänsterna ska tillsammans täcka in och minimera konsekvenserna av naturkatastrofer, säger Jesper Boqvist.

De sju nya tjänsteområdena är:

  • Förebyggande information till målgrupper och åtgärder vid hot om skada.
  • Kartläggning av skadeomfattning samt ägar- och försäkringsförhållanden.
  • Koordinering och prioritering av åtgärder utifrån tillgängliga resurser.
  • Regelbunden lägesuppföljning och information till målgrupper och drabbade.
  • Koordinering av inblandade aktörer.
  • Effektivt efterarbete.
  • Samverkan med experter och entreprenörer.

Målgrupperna är försäkringsbolag, skogsbolag, företag och myndigheter som Länsstyrelser och kommuner.

För mer information, kontakta gärna:
Jesper Boqvist, Operativ chef Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, 08-588 474 44, Jesper.Boqvist@brandskyddsforeningen.se
Anna Karin Källén, Kommunikations- och marknadschef, 073-433 20 85, anna-karin.kallen@brandskyddsforeningen.se

Se även