Sprinkler

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker.

Sprinklersystem

Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut. Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda.

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerat för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg. Brandskyddsföreningen har gett ut rekommendationer för utförandet av boendesprinklersystem. Under 2009 publicerades en nordisk standard för detta.

Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssytem.

Vattendimma är en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter. För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i vanliga sprinklersystem. Vattendimma användes tidigare främst inom sjöfart och offshoreindustri, men har kommit allt mer till användning i konventionella byggnader. Systemet kan användas till alla typer av bränder, men måste anpassas speciellt för den miljö det ska användas i. De minsta vattendropparna ger egenskaper som påminner om gassläckmedel, medans de större ger egenskaper som mer liknar vattensprinkler.

Principen för utlösning är densamma som för vattensprinkler och vattenspray, det vill säga antingen munstycken med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning eller öppna munstycken där vattendimman aktiveras av någon typ av detekteringssystem

Driftsättningsprov av sprinklerpump

Innan sprinkleranläggningen tas i drift ska ett driftsättningsprov av sprinklerpumpen genomföras. Exempel på driftsättningsprov finns i LPC Technical Bulletin 210:2009:1 Installation av sprinklerpump som har översatts och anpassats till SS-EN 12845.

Underhåll av sprinklerpumpar

Sprinklerpumpen är en av komponenterna i sprinkleranläggningarna som det är mycket viktigt att prova och underhålla regelbundet. I regelverket är det bland annat tydliga krav på provkörning varje vecka.

Regler vattensprinkler

Kraven för utförandet av vattensprinkleranläggningar finns beskrivna i regelverket SBF 120. Det finns dessutom flera normer och anvisningar med krav på produkter, företag, personer och vissa tjänster. Observera att det även är nödvändigt att ha tillgång till SS-EN 12845 Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll för att ha tillgång till samtliga aktuella krav.

Vårt regelverk tas fram i samarbete med berörda parter, till exempel Svensk Försäkring, Besiktning.org, Sprinklerfrämjandet och VVS Företagen. Utvecklingen av regelverken och normerna diskuteras regelbundet i Regelgrupp Vattensprinkler.

Enligt tidigare utgåva av regelverk SBF 120:5 ska det till varje vattensprinkleranläggning överlämnas särtryck av regelverkets kapitel 6 och 7. Dessa kapitel får fritt användas för detta ändamål i oförändrat skick.

I utgåvan SBF 120:6 finns inte motsvarande krav utan det hänvisas till SS-EN 12845:2004. Där anges att det är installatören som ska överlämna erforderligt underlag för drift och underhåll. De avsnitt i SBF 120:6 som berör anläggningsskötarens uppgifter finns i kapitel 7 och bilaga C.

Se även