/ Politiker

Vad kan du som politiker göra?

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre.

Allt fler blir allt äldre. Antalet personer över 65 år kommer att vara 2,1 miljoner år 2021 och 2,4 miljoner år 2031, enligt SCB. Under den senaste 10-årsperioden har dessutom medellivslängden ökat. Detta i kombination med att allt fler äldre bor kvar hemma innebär att behoven av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver.

Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid biståndsbedömningen.

Individanpassa brandskyddet

Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. De får då individuellt anpassat stöd i form av vård, omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Däremot missar man ofta brandskyddet. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand. Bland äldre finns dock många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket måste därför förändras och även brandskyddet måste individanpassas.

Bättre skydd med samverkan

Få kommuner har idag med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Räddningstjänsterna sitter också på stor kunskap om brandskydd för individer med skiftande förutsättningar. Dessutom har Social­tjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom bättre samverkan inom kommu­nerna kan äldre ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

Motion

Vi har tagit fram ett motionsunderlag. Motionen är tänkt för fullmäktigeledamöter i första hand. Alla som är aktiva i ett parti har också möjlighet att föra fram en motion till sina respektive kommunala partigrupper som kan skicka in den till fullmäktige. 

 Ladda ner motion

Se även