/ Hemtjänsten

Vad kan du inom hemtjänsten göra?

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre.

Allt fler blir allt äldre. Antalet personer över 65 år kommer enligt SCB att vara 2,1 miljoner år 2021 och 2,4 miljoner år 2031. Under den senaste 10-årsperioden har dessutom medellivslängden ökat. Majoriteten av befolkningen i åldrarna 65 år och äldre bor idag dessutom kvar hemma vilket innebär att behovet av anpassade bostäder kommer att öka kraftigt framöver.

Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid biståndsbedömningen.

Bristande brandskydd

Många äldre bor i flerbostadshus utan hiss och med bristande tillgänglighet och brandskydd. Även om problemet har uppmärksammats och man i allt fler kommuner har byggt exempelvis seniorbostäder och trygghetsbostäder, missar man ofta just brandskyddet. Bland äldre finns många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket för brandskydd i bostäder tar inte hänsyn till detta. Många får idag hjälp med att anpassa sitt hem till de egna förutsättningarna utifrån aspekter som till exempel tillgänglighet. Men få kommuner har med brandskyddet i biståndsbedömningen, trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Exempel är flamsäkra sängkläder, mobila sprinklers, spisvakter, rökförkläden med mera.

Olika utmaningar i olika kommuner

Generellt har storstadsregionerna och större orter en ung befolkning medan mindre kommuner har en äldre befolkning. Med stigande ålder tenderar också funktionsnedsättningarna att öka. Enligt SCB:s undersökning om levnadsförhållanden (ULF) har cirka 16 procent av personerna i åldersgruppen 65–74 år rörelsehinder eller svåra rörelsehinder. För åldersgruppen 75–84 år är andelen cirka 37 procent.

Enligt bostadsförsörjningslagen och socialtjänstlagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i en bra bostad. Kommunen ska också främja eventuella ombyggnationer som krävs för att till exempel anpassa bostäder efter de boendes behov. Här borde kommunen också ta hänsyn till brandskyddet. 

Vad kan du som arbetar inom hemtjänsten göra?

Om man vet med sig att någon av de man besöker regelbundet har ett eventuellt riskbeteende, det vill säga de röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böcker. Så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Om den boende är rörlig kanske hen kan hantera en 2-kilos brandsläckare i händelse av brand? Om en brand tidigare inträffat i bostaden kan man också upprätta en dialog med räddningstjänsten för en höjd beredskap.

Se även