/ Anhöriga

Vad kan du som är anhörig göra?

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre.

Majoriteten av befolkningen i åldrarna 65 år och äldre bor idag kvar hemma, en bostad som ofta inte är avsedd eller anpassad för äldre. Många äldre bor följaktligen i flerbostadshus utan hiss och med bristande tillgänglighet och brandskydd. Även om problemet har uppmärksammats och man i allt fler kommuner har byggt exempelvis seniorbostäder och trygghetsbostäder, missar man ofta brandskyddet.

Individanpassa brandskyddet

Bland äldre finns många som inte själva kan släcka en brand eller klarar av att fly undan och sätta sig i säkerhet. Orsaken kan vara brist på fysisk och psykisk förmåga, medicinpåverkan eller andra tillstånd som i högre grad drabbar äldre. Regelverket för brandskydd i bostäder tar inte hänsyn till detta. Många får idag hjälp med att anpassa sitt hem till de egna förutsättningarna utifrån aspekter som till exempel tillgänglighet, men få kommuner har med brandskyddet i biståndsbedömningen - trots att det finns bra och ofta enkla lösningar som effektivt kan ge äldre ett individanpassat brandskydd. Exempel på brandskydd är olika modeller av spisvakter, som stänger av spisen innan det uppstår en risk om plattan exempelvis glömts påslagen, flamsäkra sängkläder, kläder som inte fattar eld vid till exempel brand i samband med rökning är en annan lösning, rökförkläde som förhindrar att en tappad cigarett eller glöd utvecklas till brand, mobil sprinkler är ett annat alternativ.

Kommunerna borde ta ett större ansvar när det gäller brandskyddet. Vi vill att alla kommuner ska erbjuda individanpassat brandskydd och att man tar hänsyn till brandskyddet redan vid en eventuell biståndsbedömning.

Vad kan du som är anhörig göra?

Om man vet med sig att den anhörige har ett riskbeteende, det vill säga hon/han röker, glömmer ofta spisen på, tar starka mediciner, har mycket möbler eller böckeretc, så kan man vara extra uppmärksam på vilket brandskydd som finns i boendet. Kanske skulle hon/han kunna hantera en 2-kilos brandsläckare i händelse av brand? Viktigt är också att underrätta hemtjänsten om situationen så att de eventuellt kan utöka sina besök, eller vidta andra åtgärder. Om en brand tidigare inträffat i bostaden kan man också upprätta en dialog med räddningstjänsten för en höjd beredskap.

 

Se även