Brandsäkert vårdboende

Brandsäkert vårdboendes framsida

Det finns en mängd olika typer av vårdboendeformer där vårdinslaget kan variera. Men gemensamt för dem alla är att de boende har begränsad förmåga att själva agera vid en brand – som brukare befinner man sig i en utsatt situation där säkerheten till stor del vilar i personalens händer.

Erfarenheter visar att förutom i hemmiljön är det i den här typen av verksamheter som personer omkommer eller skadas allvarligt i bränder. Ett stort ansvar åligger därför den som bedriver verksamheten, att det både finns ett fungerande tekniskt och organisatoriskt brandskydd.

Vilka krav ställs på brandsäkerheten? Vad behöver personalen kunna om brandsäkerhet? Hur tillämpar man systematiskt brandskyddsarbete? Den här rekommendationen har tagits fram som en hjälp till dig som har ett ansvar för brandsäkerheten i ett vårdboende och förhoppningen är att den ska bidra med riskmedvetenhet och kunskap så att bränder i vårdboenden kan reduceras.

Mer information om produkten