SBF 504 Regler för trycksatt stigarledning

Symbol för eNorm på en mobiltelefon

Om man ska kunna utföra en invändig släckinsats genom rökdykning är tillgången till säkert släckvatten en förutsättning. I byggnader över 24 meter ska tillgång till släckvatten säkerställas, och med säker tillgång till släckvatten avses att släckvatten finns hos rökdykare, utan avbrott, under hela insatsen. Detta kan underlättas genom att installera stigarledningar och därigenom undvika slangdragning i trapphus och minimera tryckförluster.

I Boverkets byggregler (BFS 2011:6) – föreskrifter och allmänna råd har sedan BBR 19 införts att trycksatta stigarledningar bör installeras för byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter. Anledningen till att dessa bör vara trycksatta är att de brandpumpar som räddningstjänsterna normalt använder sig av, saknar kapacitet att ge erforderligt tryck och flöde som dagens moderna strålrör behöver för att rätt släckeffekt ska kunna uppnås på så höga höjder.

Detta regelverk beskriver hur en trycksatt stigarledning kan utformas. Regelverket omfattar krav för installation av våt trycksatt stigarledning och krav på regelbunden inspektion, provning och underhåll av dessa system. Syftet är att kommunal räddningstjänst ska få tillgång till säkert släckvatten i samband med brandsläckning i höga byggnader. Genom tydliga installationskrav i regelverket kan en likformighet avseende handhavande, dimensioneringsgrunder och kontroller skapas, baserat på välgrundade tekniska principer, testdata och praktiska erfarenheter.

Innehåll

Omfattning
Referenser
Definitioner
Komponenter
Projektering
Installation
Vattenförsörjning
Ritningar och beräkningar
Driftsättning
Skötsel och underhåll
Revisionsbesiktning
Byggnader under uppförande

Bilagor

Installationsintyg
Besiktningsintyg
Anläggningsskötare
Övervakning av stigarledningssystem
Säkert släckvatten
Inomhusbrandposter
Anvisningar och rutiner när systemet är taget ur normal drift

Abonnemangsformen

Som användare hålls du hela tiden informerad om ändringar och uppdateringar i normerna, och får tillgång till dessa ändringar samma sekund de träder i kraft. Och du kommer åt dem överallt där du har uppkoppling. Med abonnemanget riskerar du inte att ha gammal eller felaktig information tillhanda utan kan vara trygg med att du har rätt version framför dig när du arbetar.

Licensmodellen

Du kan inom ett abonnemang ha flera licenser, ett för varje medarbetare som ska ha tillgång till informationen. När du beställer ett abonnemang så lägger du så många exemplar i varukorgen som du vill ha användare/licenser. När abonnemanget sedan aktiveras får du möjlighet att själv tilldela licenserna till de medarbetare du vill ge tillgång till.

Mer information om produkten