Utrymningslarm

En korrekt utformad utrymningslarmanläggning bidrar till ett ökat skydd mot personskador och dödsfall på grund av brand. I denna rekommendation anges vad som är en god nivå på utförandet av anläggningar som ska initiera utrymning i händelse av brand i byggnader.

Rekommendationen ger både vägledning vid planering av en utrymningslarmanläggning och specificerade krav på dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll. Den riktar sig till dig som är fastighetsägare, brandskyddskonsult, anläggarfirma, projektör, installatör, besiktningsman med flera.

Rekommendationen är till stora delar baserad på 2003 års utgåva av Utrymningslarm. Rekommendationen har uppdaterats i förhållande till svensk lagstiftning och gällande svenska och europeiska standarder inom området. För vissa delar har förslag till europeisk standard utgjort en del av underlaget. 

Innehåll

Allmänt
Råd vid upprättande av utförandespecifikation
Projektering och dokumentation
Krav på anläggning för utrymningslarm
Installatör, färdigställandekontroll, besiktning och godkännande
Drift och underhåll
Referenser
Bilagor

Denna version är giltig till och med 1 juli 2018. 

Mer information om produkten

En övergripande omstrukturering av regelverken kring branddetektering och larmsystem pågår. Den här rekommendationen gäller till dess att de nya regelverken har publicerats och trätt ikraft.