Styrfunktioner från brandlarmet

De flesta brandlarm styr inte bara utrymningslarmet, utan även en mängd andra funktioner som är väsentliga vid brand.

Många tror att ett besiktigat brandlarm även innebär att besiktningsmannen har kontrollerat alla system som styrs därifrån. Tyvärr är det en falsk säkerhet. Styrsystemen, och funktionerna de kontrollerar, räknas inte som en del av brandlarmet.

Den här rekommendationen utgör ett komplement till befintliga regelverk genom att ge förslag på åtgärder för att få en överblick över styrfunktionerna från projektering till driftskede. Vi vill belysa att den som ansvarar för en fastighet också ansvarar för att styrningen av de brandtekniska funktionerna fungerar hela vägen ut.

Rekommendationen tar bland annat upp vilka regelverk som ligger till grund för brandlarm och brandskyddsfunktioner, hur ansvarsfrågan ser ut samt hur samordning och kommunikation mellan alla inblandade projektörer kan underlättas.

Innehåll

Orientering
Omfattning och syfte
Byggregler, brandlarm och brandstyrningar
Brandlarmsregler, brandfunktioner och styrningar
Se behoven – tänk funktion
Se framåt –tänk förvaltning
Projektering – vem gör vad och när
Idrifttagande – från tanke till fungerande brandskydd
Driftskede
Brandskydd och funktioner i befintliga byggnader
Sammanfattning
Bilaga 1: Utförandespecifikation brandlarm
Bilaga 2: Exempel på styrmatris

Mer information om produkten