Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Varje år registrerar försäkringsbolagen 2 000 brandskador som belastar lantbruksförsäkringar, till en kostnad av cirka 600 miljoner kronor. Av de kända brandorsakerna är majoriteten relaterade till brister i elsystem, åsk- eller överspänningar, maskinella utrustningar samt olika former av uppvärmnings- och torkningsanordningar.

Elinstallationer och elektrisk utrustning som används i lantbruket och hästverksamhet utsätts i många fall för stora påfrestningar. Det hänger samman med att utrustningen ofta används i miljöer som är fuktiga, frätande eller extremt dammiga och därmed brandfarliga. Dessutom utsätts en stor del av elutrustningen för stora temperaturvariationer vilket också kan medföra problem med kondens och korrosion.

En särskild handbok för elinstallationer i lantbruket har efterfrågats från flera håll. Det finns behov av dels en praktisk tolkning av gällande föreskrifter, dels att föra ut kunskap om förutsättningarna för elinstallationer i lantbruket.

Denna handbok, som är en LBK-rekommendation, beskriver huvudsakligen arbeten som måste utföras av registrerat elinstallationsföretag, men den kan även vara till hjälp för dig som planerar och projekterar anläggningar samt för tillverkare av utrustning som används i lantbruket.

Handboken vänder sig även till anläggningsinnehavare. Innehavaren är den som äger eller har nyttjanderätten för en fastighet eller lokal. Det är du som innehavare av en elanläggning som enligt lag ansvarar för att dina fasta elinstallationer är säkra och inte utgör risk för olyckor eller skador.

Innehåll

Väsentliga ändringar
Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet
Krav och rekommendationer för elutrustning inom lantbruk och hästverksamhet
Klassning av byggnader och lokaler
Installationslösningar
Kabelval och förläggning
Belysning
Värmeapparater
Kopplingsutrustning (centraler)
Val av överströmsskydd
Uttag, kopplingsdosor, manöverapparater, brytare med mera
Överlastskydd och termiskt skydd
Säkerhetsbrytare
Fjärrmanövrering och automatiksystem
Frekvensomriktare och motordrifter
Varvtalsvakt
Övervakning och larm
Jordfelsbrytare
Elstängselapparat
Reserverat för framtiden
Potentialutjämning – skyddsutjämning/funktionsutjämning
Åskskydd/överspänningsskydd
Reservkraft
Solcellsanläggningar
Lagring av el i batterilager
Batteriladdning
Brandskydd
Dokumentation och märkning
Anläggningen tas i drift
Innehavarens kontroll
Elektriska utrustningar i lantbruket
Särskild utredning
Litteratur och länkar

Bilagor
Kapslingsklasser
JTI Meddelande nr 372 – 1977

Revideringar från 2022-12-01:
Ladda ner revideringsblad

Mer information om produkten